راه عملی مقابله

Shargh - - علم - بابک فرهادی

امروزه بســیاری از دانشــمندان پذیرفتهاند که تولید کربن و انتشــار آن در اتمسفر موجب افزایش دمای زمین یا به بیان بهتر گرمایش جهانی میشــود. با توجــه بــه پیامدهای ناخواســته گرمایــش جهانــی، بســیاری در تلاشند از انتشار گازهای گلخانهای بکاهند. بســیاری از ما بر این باوریم که فعالیتهای صنعتی نقــش زیادی در تولید و انتشــار این گازهــا دارد، هرچنــد ایــن دیــدگاه درســت اســت، اما ما نیز بهعنوان شــهروندانی معمولی میتوانیم با اتخاذ راهکارهایی مناســب، ســهم ناچیزی در کندترکردن روند گرمایش جهانی داشــته باشــیم، سهمی که اگــر با مشــارکت تعــداد میلیاردی ساکنان کره زمین همراه شود، بسیار قابــل توجه خواهد شــد، بــه بیان دیگــر ما نیز میتوانیم با اجرای چند راهکار ســاده، در حفاظت از سیاره خود مشــارکت کنیم. در ادامه چند راهکار ساده بیان میشود ولی نکته مهم این اســت که در پس بسیاری از توصیههــا برای کاهــش گازهای گلخانهای و پیشــگیری از گرمایش جهانی، یک موضوع مهم قرار دارد: کاهش مصرف مواد یا انرژی.

اگر امکان دارد کمتر با هواپیما به سفر بروید. هواپیما یکی از پرمصرفترین وســایل حملونقل است و مقدار زیادی سوخت فسیلی مصــرف و در نتیجه مقــدار زیادی کربندیاکسید تولید میکند. کشوری مانند کانادا، قوانین زیســتمحیطی سفت و محکمی دارد، بااینحال در این کشــور نیز 25 درصد از گازهای گلخانــهاي از حملونقــل تولیــد میشــود. اگر امکان دارد با وســایل نقلیــه عمومی دیگر ماننــد قطار و اتوبــوس ســفر کنید. در ســفرهای مشــترک نیز اگر امکان دارد از تعداد خودروی کمتری استفاده کنید. با این کار در مصرف ســوختهای فسیلی صرفهجویی میکنید.

پرواز کمتر: توجه بــه برچســب:

در مصرف بــرق صرفهجویی کنید، بــرای مثال چراغهای اضافه را خاموش کنید، از لامپهای کممصرف اســتفاده کنید، زمانی کــه از کامپیوتر، تلویزیون یا هر وسیله برقی دیگر استفاده نمیکنید، آنها را خاموش کنید. )یعنی در حالت استندبای یا آماده بهکار قرار ندهید(. اگر لازم نیست، در ماشین لباسشویی از آب داغ اســتفاده نکنید، آب ســرد یــا ولرم هــم کفایت میکنــد. وقتی یک وســیله برقی جدید میخرید، به برچسب انرژی آن دقت کنید و وسیله کممصرفتر را انتخاب کنید.

بخش زیادی از گازهــای گلخانهای بــه دلیل تولید گوشــت و مواد لبنی، تولید و منتشــر میشود. بنابراین برای کاهش گازهای گلخانــهای میتوان مصرف گوشــت را کاهــش داد و از ســبزیجات و مواد گیاهی استفاده کرد.

زبالههای دفنشده متان تولیــد میکنند که یکــی از قویترین گازهــای گلخانهای اســت. پس یکی از بهتریــن راهکارهای کاهش گازهای گلخانــهای، تولید کمپوســت از زباله اســت. بازیافــت زبالهها نیــز راهکار دیگری اســت. در بســیاری از شهرها، کارخانههــای بازیافــت زبالــه وجود دارد و شهروندان با تفکیک زبالههای خشکوتر در مبدأ، به بازیافت زبالهها کمک میکنند.

مصرف کمتر گوشت: زباله کمتر: کاشــتن درخت:

اگر در خانه خود باغچهای دارید، در این باغچه درخت بکاریــد. نگذارید باغچه حیاط شــما خالی بماند. با کاشــت هــر درخت و درختچه، بخشــی از پوشــش گیاهی ازبینرفته کره زمین جبران میشود.

تأمین آب گرم برای حمام، یکــی از موارد مصــرف انرژی اســت پس در صورت امــکان، زمان اســتحمام خود را کاهش دهید. لازم نیست با آب داغ حمام کنید، استحمام با آب ولرم هم لذتبخش اســت. در نظر داشته باشــید که تعداد زیادی از مردم به آب سالم دسترسی ندارند، چه برســد به آب گرم. پس بــا کوتاهکردن زمان استحمام، در مصرف آب و انرژی صرفهجویی کنید.

آب گــرم کمتر:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.