آمریکا و تبعیض علیه مسلمانان

Shargh - - جهان -

براســاس مطالعــات جدید مرکز تحقیقــات «پیــو» آمریکا، در ســال گذشــته نیمی از مســلمانان ســاکن ایالات متحــده در معــرض تبعیض قــرار گرفتهاند. 75 درصد از کســانی کــه با آنهــا صحبت شــده میگویند در معرض تبعیضهــای «زیادی» از سوی ضدمسلمانان قرار گرفتهاند در این میــان 74 درصد آنــان میگویند، «دونالــد ترامــپ»، رئیسجمهــور آمریکا، نسبت به مســلمانان رفتاری «غیردوســتانه» دارد. ایــن نتایــج با نتایجی که از تحقیقات مشــابهی در دوران حکومــت «بــاراک اوباما» به دســت آمد، متفاوت اســت؛ زیرا آن زمــان 64 درصد از شــرکتکنندگان گفته بودند اوباما نسبت به مسلمانان رفتــاری «دوســتانه» دارد. تحقیقات اخیر نشان میدهد مسلمانان ایالات متحــده آمریــکا بهلحــاظ اجتماعی لیبرالتر از گذشته شدهاند.

نیمــی از کســانی کــه در ایــن تحقیقات شــرکت کردهاند، میگویند مسلمانبودن در آمریکا سخت است، زیرا 48 درصد آنها در معرض تبعیض قرار داشــتهاند. یکی از انواع شــایع این سوءرفتارها داشــتن نوعی تردید نسبت به مســلمانان است. 19درصد نیز گفتهانــد در فرودگاهها از ســوی نیروهای امنیتی برخوردی گزینشی با آنها شده است. نتیجه این برخوردها آن شــده که گروهی نسبت به امنیت خود احســاس خوبی نداشته باشند. یکــی از مهاجران میگویــد: «ما باید نسبت به اطرافیان خود دقت بیشتری داشته باشیم؛ اینکه ما که هستیم، چه کسی اطراف ماست و چه نوع تفکری نسبت به اسلام دارند».

اما کســانی کــه ظاهر اســلامی خاصی دارند؛ مثل کسانی که حجاب دارند، بیشتر در معرض این تبعیضها قرار گرفتهاند. اشکال این تبعیضها از سال 2007؛ یعنی دوران جورج بوش پســر تاکنون متفاوت بوده است؛ اما ایــن تبعیضها در دوران اوباما؛ یعنی از سال 2011 بســیار کاهش پیدا کرده بود.

یکی از ایــن افراد میگوید: «وقتی بــرای اولینبــار ورود مســلمانان از تعــدادی از کشــورها ممنــوع شــد، احســاس کردیــم قربانیکــردن مــا شروع شده اســت. زیرا ما تاریخ اروپا و بلاهایــی را که بر ســر یهودیان در آلمان آمــده بــود خواندهایم». یکی دیگر از این افــراد میگوید: «ما تقریبا در همان فضای مشابه بعد از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 زندگی میکنیم؛ زمانــی کــه اقلیتهــا و صدایشــان بهشدت سرکوب میشد».

همچنیــن تعداد مســلمانانی که میگوینــد بایــد تعالیم اســلامی به شــیوههای بیشتری تفســیر شود نیز بیشتر شده اســت. این میزان در سال جاری 64 درصد بــوده، حال آنکه در سال 2007 به میزان 57 درصد برآورد شــده بود. درهمینحال، مســلمانان بیش از ساکنان غیرمســلمان آمریکا حوادث تروریستی را محکوم میکنند؛ حــدود 75 درصد از آنهــا میگویند هیــچ توجیهی بــرای کشــتار وجود نــدارد. این میزان در بین شــهروندان عــادی آمریــکا به میــزان 59 درصد برآورد شده است.

سبک زندگی آمریکایی

اکثــر مســلمانان میگوینــد باور ندارند که به آنها بهعنوان بخشــی از عموم آمریکاییها نگریسته میشود. حــدود 60 درصد آنها بــر این باورند کــه آنچه درباره آنان در رســانههای عمومــی گفته میشــود «ناعادلانه» اســت. همچنیــن 92 درصــد بر این باورند که «افتخار میکنند شهروندان آمریکایی هســتند». حدود 89 درصد از شــرکتکنندگان نیز گفتهاند هم به اینکه مسلمان هستند و هم به اینکه آمریکایی هستند افتخار میکنند.

مرکز پیو بــرآورد میکنــد حدود 3,35 مســلمان بــا ردههای ســنی مختلــف در ایــالات متحــده آمریکا زندگی میکنند و به نسبت سال 2007 یکمیلیون نفر به جمعیتشان افزوده شده اســت. اکثر مســلمانان بالغ در خارج از ایالات متحده متولد شدهاند و تبــار آنهــا بــه بیــش از 70 دولت برمیگردد.

منبع: بیبیسی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.