مرگ دختر جوان راز یک رابطه را فاش کرد

Shargh - - حوادث -

شرق: رابطه دوستانه پسر و دختر جوان وقتی برملا شــد که دختر پس از یک میهمانی جــان خود را از دست داد و پسر متهم نقشداشتن در مرگ او شد.

مدتی قبــل زن میانســالی به دادســرای جنایی تهران رفت و با طرح شــکایتی مدعی شــد پســری جــوان در مرگ دختــرش نقش داشــته و خواهان بازداشت او شد.

او در تشــریح ماجرا به بازپرس جنایی گفت: من دو دختــر دوقلو دارم که مدتی قبل به یک میهمانی رفته بودند. شبی که از میهمانی برگشتند، حال یکی از آنها بهشدت بد شد. او را به بیمارستان بردیم؛ اما دختــرم فوت کرد. پزشــکان در معاینات اولیه علت بدحالی او را مســمومیت اعلام کردند و پس از مرگ دخترم هم گفتند عوارض ناشی از مسمومیت عامل این اتفاق بوده اســت. وقتی جزئیات اتفاقاتی را که در میهمانی افتاده بــود، از دختر دیگرم که او هم با خواهرش در میهمانی شــرکت کرده بود، پرســیدم، فهمیدم یکی از دخترانم با پســر ٢٢ســالهای به نام شــاهین آشنا شده و آن شــب هم به دعوت شاهین به آن به میهمانی رفته بودند. شاهین بوده است که به زور و با قراردادن او در شــرایطی خاص به دخترم مشروبات الکلی داده است. من از او شکایت دارم و او را مقصر مرگ دخترم میدانم.

با شکایت زن میانســال تحقیقات دراینباره آغاز شــد و پسر ٢٢ساله به دادسرا احضار شد. شاهین در تحقیقات گفت: دو ماه قبل از این حادثه با سارا آشنا شدم. روز آشنایی سارا کنار خیابان منتظر ماشین بود تا سوار شود و من او را سوار ماشین پرایدم کردم. در طول مســیر کمی با او صحبت کردم و با هم آشــنا شــدیم. در این مــدت هم رابطهای با هم نداشــتیم و گاهــی اوقات اگر میهمانی یــا دورهمی بود، او را میدیدم. شــب حادثه نیز یک دورهمی بود. سارا و خواهرش آنجا بودند و با هم مشروب خوردیم. بعد از مدتی سارا با پسری مشغول به صحبت شد و من هم با دختر دیگری شــروع به صحبت کردم. بعد از دو ساعت هم آنجا را ترک کردند.

پســر جوان ادامه داد: من و ســارا بــا هم کاری نداشــتیم و فقط در میهمانی شــرکت کردیم و من اصلا در جریان نبودم که او چه چیزی خورده یا اینکه با چه کســی صحبت کرده است. همان شب بعد از رفتــن خواهران دوقلو، خواهر ســارا به من پیام داد که تــو خواهرم را به کشــتن دادی. من از این حرف تعجب کردم؛ چون اصلا نمیدانستم سارا چه کاری در میهمانی کرده اســت و خواهرش هم شاهد بود که من چند کلمه بیشتر با او صحبت نکردم. ما اصلا رابطه دوستی با هم نداشتیم. با توجه به شکایت زن میانسال و گفتههای متهم بازپرس دستور تحقیقات بیشتر دراینباره را صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.