قتل خواهر به دست مرد میانسال

Shargh - - حوادث -

شرق: مردی میانسال که به دلیل درگیری بر سر ارث پدری خواهرش را به قتل رسانده، هرچند مدعی شد از کارش پشیمان است، اولیایدم درخواست قصاص کردند. به گزارش خبرنگار ما، سال 94 بود که مردی به مأموران خبر داد خواهرش کشــته شده است. این مرد به پلیس گفت جســد خواهــرش را پایین پلهها پیــدا کرده اســت. بعد از حضور مأموران، جســد زن 65ساله که ژاله نام داشت، به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات از وی آغاز شــد. بهنام ابتدا مدعی شــد نمیداند به چه دلیل خواهرش کشــته شده، اما بعد گفت که شــب قبل از حادثه با خواهرش درگیر شده اســت. او گفت: شــب قبل از حادثه به دلیل بیماری به بیمارســتان رفتــم و وقتی برگشــتم دیروقت بود. چــون دیر آمده بودم، خواهرم با من دعوا کرد و گفت چرا حالا به خانه آمدی. ما با هم درگیر شــدیم و من خواهــرم را هل دادم و روی پلهها افتاد. اصلا متوجه نشدم برای او اتفاقی افتاده است، بعد به خانه خودم رفتــم و خوابیدم. فردای آن روز حدود ســاعت دوی بعد از ظهر بود که بیدار شــدم. خواستم بیرون بروم و شیر بخرم که جســد خواهرم را روی پلهها دیدم و متوجه شدم همان زمان که با من درگیر شده، جانش را از دست داده است.

متهــم درباره اینکــه دیرآمدن نمیتوانــد انگیزه اصلی قتل باشــد و چه مشــکلی با خواهرش داشته اســت، گفت: ما به دلیل ارث پدری با هم مشــکلاتی داشــتیم. پدرم قبل از فوتش یک دانــگ از خانهاش را به نــام خواهرم کرده بود، چــون او ازدواج نکرده بــود و تنهــا زندگــی میکرد. البتــه نیمــی از خانه پــدریام به نام مــادرم بــود و مادرم هــم نیمی از ســهم خودش را به نــام خواهرم کرده بود. ما ســر این مســئله با هم درگیری داشــتیم. خواهرم مجرد بود و هرگــز ازدواج نکرده بود، بــه همین دلیل هم پــدر و مــادرم از او حمایــت میکردند. مــن ازدواج کــرده بودم، امــا چند ســال قبل همســرم را طلاق دادم و بــا خواهرم در همان خانــه زندگی میکردم. اختلاف ما خیلی زیاد بود، اما من واقعا قصد کشــتن او را نداشتم.

بعد از پایان تحقیقــات و با توجه به اینکه مقتول فرزنــد و پــدر و مادر نداشــت، خواهر او بــه عنوان ولیدم از برادر متهم به قتل شــکایت کرد و خواستار مجازات او شــد. متهم روز گذشته در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. در ابتدای جلسه رسیدگی که در شــعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شــد، ابتدا نماینده دادســتان کیفرخواســت را خواند و خواســتار صدور حکم قانونی شــد، ســپس خواهر متهم به عنوان ولیدم در جایگاه حاضر شــد و درخواســت قصاص برای برادرش را کرد. او گفت: برادرم آدم خشــنی بــود و به همین دلیــل خواهرم را کشــته است. ســپس متهم در جایگاه حاضر شد، او اتهــام قتــل را قبول کــرد و گفت: مــن و خواهرم اختلافات زیادی با هم داشــتیم، اما من او را دوســت داشتم و اصلا نمیخواستم بمیرد و از کاری که کردم پشیمان هستم، من فقط او را هل دادم و قصدم کشتن خواهــرم نبود. متهم دربــاره اینکه چــه اختلافی با خواهرش داشــته است گفت: سر ارث پدری خیلی با هم اختلاف داشتیم و ضمن اینکه خواهرم در روابط من و همســرم بســیار دخالت کرد و او بود که باعث شــد تا من همسرم را طلاق بدهم. بعد از جدایی هم، مجبور بودم با خواهرم زندگی کنم، چون بخشــی از آن خانه به من تعلق داشــت. با توجــه به اختلافی که با خواهرم داشــتم، ارتباط خوبی با هم نداشــتیم و چــون آن روز هم به جای اینکه با من احوالپرســی کند، سرم داد کشید و گفت تا حالا کجا بودی، ناراحت شدم و او را هل دادم. حالا هم از کرده خودم پشیمان هستم و درخواســت بخشش از ســوی خواهرم که ولیدم اســت، دارم. گفتههای این مرد در حالی بود که خواهرش ادعای او درباره اینکه مقتول باعث شده تا او همســرش را طلاق بدهد، رد کرد و گفت: برادرم خیلــی مرد خشــنی بود و همســرش را کتک میزد، حتی یکبار موهــای او را روی اجاق گاز گرفته بود که بسوزاند و همسرش از دست او فرار کرده بود. برادرم خودش زندگیاش را خراب کرد و همسرش به دلیل رفتار او طلاق گرفت.

بعــد از پایان گفتههــای متهم، قضات شــعبه 4 دادگاه کیفری اســتان تهران بــرای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.