شناسایی مخفیگاه یکی از عمدهفروشان مواد افیونی

Shargh - - حوادث -

میزان:

جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد با اشــاره به تعقیب و گریز قاچاقچیان مواد مخدر در شهرک طرق از کشف بیش از ٢4 کیلو تریاک خبر داد. مهدی خدابخشــی گفت: با بهدستآمدن اطلاعاتی مبنی بر انتقال مواد مخدر به مشــهد دستورات ویژه برای رسیدگی به این پرونده صادر شد. وی افزود: این عملیات با هدایت صفدری، رئیسپلیس ستاد مبارزه بــا مواد مخدر خراســانرضوی آغاز شــد و مأموران موفق به شناســایی یــک خــودروی 405 در ورودی شهرک طرق شــدند. جانشین سرپرســت دادسرای انقلاب مشــهد ادامه داد: مأموران با شناســایی این خــودرو بــه راننده آن دســتور توقف دادنــد که این راننده متــواری و عملیات تعقیب و گریز آغاز شــد. خدابخشی تصریح کرد: مأموران با بهکارگیری سلاح اقدام بــه تیرانــدازی کردند و توانســتند این خودرو را متوقــف کنند و در بازرســی از این خــودرو مقدار ٢4کیلوو 700 گرم تریاک کشــف کردند. وی با اشــاره به دستگیری ســه متهم این پرونده گفت: تحقیقات دراینخصوص ادامه دارد. جانشین دادسرای انقلاب مشهد در ادامه به کشف محموله دیگر مواد افیونی از یک خانه مســکونی اشاره کرد و گفت: اکیپی دیگر از مأموران عملیات ویژه ســتاد مبــارزه با مواد مخدر در پی رصدهــای اطلاعاتی خود مخفیــگاه یکی از عمدهفروشان مواد افیونی را در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد شناســایی کردند و وارد عمل شدند. وی تصریح کرد: مأموران در بازرســی از این محل شــش کیلــو تریاک را به همــراه یک متهم دســتگیر و یک دستگاه خودروی وانت را توقیف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.