کلاهبرداری 60 میلیارد ریالی با پیشفروش آپارتمان

Shargh - - حوادث -

پلیس:

عامل کلاهبــرداری 60میلیاردریالی از یک شهروند با ترفند پیشفروش آپارتمان در شهر مشهد به وسیله پلیس آگاهی دستگیر شد. سرهنگ «حمید رزمخواه» رئیسپلیس آگاهی خراسانرضوی گفت: بــا دریافت مرجوعه قضائی از ســوی مــردی جوان مبنــی بر کلاهبــرداری، تیمی از پلیــس آگاهی برای بررســی موضوع وارد عمل شد. وی افزود: در بررسی اظهارات مالباخته مشخص شد فردی به نام «رضا» به بهانه پیشفروش یک دستگاه آپارتمان در چندین مرحله مبلغ شش میلیارد را از وی کلاهبرداری کرده است. ســرهنگ رزمخواه اظهار کرد: کارآگاهان اداره مبارزه بــا جعل و کلاهبرداری پس از بررســی دقیق اظهارات مالباخته با بهرهگیری از سامانههای پلیسی محلهای احتمالی متهم را به صورت نامحســوس تحت نظر گرفتند. رئیسپلیس آگاهی خراسانرضوی تصریــح کرد: تیم رســیدگیکننده پرونــده پس از دو هفته تحقیقات گســترده میدانی محل اختفای متهم را در محدوده بلوار وکیلآباد شناســایی و در اقدامی ضربتی او را در حال استراحت دستگیر کردند. کارآگاه رزمخواه خاطرنشــان کرد: متهم پس از بازجوییهای اولیه در پلیس آگاهی به بازپرســی شــعبه 10 اجرای احکام دادســرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 مشــهد معرفی شد که برابر دستور مقام قضائی تحقیقات از او برای کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.