پیداشدن سر بریده یک زن و یك مرد در محله شیخ بهایی تهران

Shargh - - حوادث -

میزان:

کشــف ســر یک زن و مــرد در تهران، تیم جنایی را در برابر معمای پیچیدهای قرار داد. ســاعت ٢0:8 صبح دیروز فــردی در تماس با پلیس از وجود بســتهای مشکوک کنار خیابان شیخ بهایی خبر داد. با حضور مأموران کلانتری یوســفآباد و بررسی نایلون مشکیرنگ سر یک زن کشف شد. در ادامه به فاصله کمی از سر کشفشده مأموران متوجه وجود نایلونی دیگر شــده و با بررسی آن متوجه شدند داخل نایلون سر ســوخته یک مرد قرار دارد. با توجه به حساسیت موضــوع، بلافاصله تیم بررســی صحنه جرم پلیس آگاهی تهران و ســجاد منافــیآذر بازپرس جنایی در محل حاضر شــدند. بررســیهای اولیه نشان میداد ســرهای کشفشــده متعلق به یک زن و مرد جوان اســت و باقی اجســاد آنها در محل نیست. با بررسی صحنه کشــف جســد، تیمهای ویــژه اداره قتل دهم تحقیقاتشان را برای یافتن سایر اعضای بدن مقتولان و شناســایی هویت آنها آغاز کردند. مأموران احتمال میدهند قاتــل یا قاتلان پــس از ارتــکاب جنایت و مثلهکردن اجساد، تکههای مختلف بدن این زن و مرد را در نقاط مختلف تهران رها کرده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.