مهار شعلههای آتش در مجتمع مسکونی

Shargh - - حوادث -

مهر:

آتشسوزی یک مجتمع مســکونی در بلوار ابــوذر، 18 نفر از اهالی ســاختمان را در میان آتش و دود گرفتار کرد. در پی تماس شــهروندان با ســامانه 1٢5 آتشنشانان خود را به بلوار ابوذر، خیابان مسلم شمالی رساندند. حسن علیمردان مدیر منطقه هشت عملیات آتشنشــانی گفت: یک واحد 70مترمربعی در طبقه اول یک ســاختمان چهارطبقه دارای هشت واحد مســکونی از قسمت بالکن و آشــپزخانه دچار آتشسوزی شده و شــعلههای آتش در حال سرایت بــه واحدهای مســکونی دیگر بــود. وی اضافه کرد: آتشنشــانان بلافاصله پــس از قطع جریــان برق و گاز با تلاش فراوان آتشســوزی را در همان لحظات اولیه در اختیــار خود درآوردند. همزمان گروه دیگری از نیروهــای عملیاتــی با اســتفاده از دســتگاههای تنفســی وارد ساختمان شــدند و 18 نفر از ساکنان را که در طبقات بالایی گرفتار شــده بودند، از ساختمان خارج کردند. علیمردان در پایان گفت: خوشــبختانه آتش مهار شــد و در این حادثه به ساکنان ساختمان مسکونی آسیبی نرسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.