ناکامیقاچاقچیان در انتقال 168 کیلوگرم مواد مخدر

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانــده انتظامی شهرســتان عنبرآباد از کشف 168 کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد. سرهنگ «محمود بیدشــکی» گفت: مأموران مبارزه با مــواد مخدر این فرماندهــی با انجام یکســری اقدامــات اطلاعاتی و پلیســی از تردد و ورود یک محموله مــواد مخدر به وسیله سوداگران مرگ به این شهرستان مطلع شدند. بیدشکی تصریح کرد: مأموران با ایجاد تورهای ایست و بازرســی در ورودی و خروجــی شــهر بــه صورت محســوس و نامحسوس به رصد و کنترل خودروهای عبوری پرداختند و در محور فرعی «زاروکی» موفق به شناسایی خودروی حامل مواد مخدر شدند. این مقام انتظامی گفت: راننــده خودرو بدون توجه به اخطار و ایست پلیس با افزایش ســرعت پس از طی مسافتی خودرو را در گوشه جاده رها کرد و با استفاده از پوشش گیاهی نخلســتانهای مجاور منطقه متواری شد و در بازرسی از این خودرو اولیه تعداد 17 کیسه مواد مخدر از نوع تریاک به وزن 168 کیلوگرم کشف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.