۴۲ مجروح در تصادف ۲ اتوبوس مسافربری

Shargh - - حوادث -

میزان:

سرپرســت اورژانس کشور از مجروحشدن 4٢ نفر در تصادف دو دســتگاه اتوبوس در کرمان خبر داد. پیرحسین کولیوند اظهار کرد: ساعت 5:18 صبح دیروز وقوع تصادف بین دو دستگاه اتوبوس مسافربری در اســتان کرمان، به اورژانس اعلام شــد. بلافاصله هشت دستگاه آمبولانس به محل حادثه در جاده راور به دیهوک اعزام شدند. وی ادامه داد: در این حادثه 4٢ نفر از سرنشــینان دو اتوبوس دچار مجروحیت شدند که حال سه نفر از آنها به شدت وخیم بود. سرپرست اورژانس کشــور تأکید کرد: بــا توجه به وخامت حال مجروحان بالگرد امداد به محل حادثه اعزام شد و این سه نفر را به بیمارستان افضلیپور کرمان منتقل کرد. کولیونــد تأکید کرد: 39 مجروح دیگر به بیمارســتان علیابنابیطالب اعزام شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.