همنشینی رنگها در تابلوی زندگی

Shargh - - هنر -

گروه هنر: نمایشگاهی از تذهیبهای علی ساعییگانه در گالری آتشزاد برپا شده که نام نقشهای ماندگار را بــر تــارک خــود دارد؛ تذهیبهایی کــه اغلب حسآمیزیهایــی را بههمــراه دارند و بهســختی میتوان گفت که موجودیتشان را فقط وامدار بوم و رنگند؛ انگار که آوایی از موسیقی نیز با تماشایشان به گوش میرســد. به بهانه برپایی این نمایشگاه با علی ساعی گفتوگوی کوتاهی کردیم.

نمایشــگاه «نقشهای ماندگار» چطور شکل گرفت و نسبت آن با سوابق و پیشینه هنری شما چیست؟

مــن از کودکی بــه فراگیری ســبکهای مختلف در نقاشــی مشــغول بودم. از حدود 1٥ ســال قبــل فراگیــری مینیاتور را نــزد اســتاد شــاهین عرب شــروع کردم. بعد از گذشــت چنــد ســال با تذهیب آشــنا شــدم و دلایــل زیــادی باعث علاقهمنــدی من به این ســبک از نقاشــی شــد که مهمترین آنها اصالت و قدمــت و تنوع رنــگ در این زمینــه از هنر بود. چند ســال بعد نمایشــگاه انفرادی خودم را در نگارخانه گلزاده با موضوع بتهجقه برگــزار کردم. تا به امروز که با خلق آثار جدید، نمایشــگاه نقشهای ماندگار در نگارخانه آتشزاد برگزار شد.

چطور شــد که بــه این طرحهای سرشــار از زندگی رسیدید و آنها را روی بوم و مقوا آوردید؟

همانطور که گفته بودم، تذهیب سرشــار از رنگ و تنوع است و از نظر من رنگ یعنی خود زندگی.

من بعد از گذشــت چند ســال از آشــنایی با این سبک و تسلط نسبی روی آن تصمیم گرفتم کارهای جدیدی را خلق کنم که تکــراری و تقلید از کارهای قدیمی و ســنتی نباشــند. بنابراین شروع به طراحی و خلق آثار جدیدی کــردم که کمی حالت مدرن به خودش گرفت.

در نقاشیهای شما ترکیبی از تذهیب و نقاشی به چشم میخورد. چطور به این ترکیب رسیدید؟

نقاشــیهای من ترکیب تذهیب، رنگ و بتهجقه اســت. چند ســال قبل با کتاب «بتهجقه چیســت» آشنا شــدم و بعد از مطالعه آن به قدمت و اصالت آن پی بردم. قدمت این نقشمایه براســاس شواهد و مســتندات به بیــش از هزار ســال برمیگردد که الهامگرفته از درخت سرو است.

بعــد از آن تصمیــم بــه ترکیب ایــن نقشمایه زیبا و بااصالــت با تذهیب گرفتم کــه خود تذهیب هــم اصالت و قدمت بســیاری دارد. در کارهای من به هر ســه اینها به یک اندازه بها داده شــده؛ یعنی تذهیب به صــورت مدرن و ســبک و در بیشتر موارد بدون اســتفاده از قاعده و قانونهــای موجــود برای آن طراحی شده، همچنین نقش بتهجقه بسیار پررنگ اســت و توانســتم با حفظ اصالت اینها آثار مدرنی را ارائه دهم.

بــر نگارههایتان نامهایی چــون «مقرنس»، «چــکاوک»، «زنجیر عشــق» و «آهنگ زندگی» نهادهایــد. ایــن معانی چطور برای شــما تجلی بصری یافتند تا شــما آن تصاویر را با دیگران به اشتراک بگذارید؟

طرحهــای من از حس درونی من نشــئت گرفته که با اســتفاده از رنگها به آنها روح بخشــیدم. یک هنرمند دنیای اطراف خود را کمی متفاوت میبیند و از زیباییهای دنیای اطراف خود الهام میگیرد.

در کارهــای مــن طبیعــت نقش مهمــی دارد؛ بهعنوانمثــال گل قاصــدک یــا ملــودی طبیعــت الهامگرفتــه از گل و پروانــه اســت. نقــش رنگها هم نباید فراموش شــود. در تابلو «ســاحل روح» از رنگهای آرامشبخشــی مثل آبی و سفید استفاده کردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.