محمود جهان در قطعه هنرمندان آرمید

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

مراســم تشــییع پیکر محمــود جهان، هنرمنــد پیشکســوت موســیقی نواحــی، صبح چهارشــنبه 11 مــرداد از تالار وحدت به ســمت قطعه هنرمندان بهشــتزهرا )س( برگزار شــد. در ابتدای این مراســم، آکا صفوی، خواننده گروه موســیقی «لیان»، بــا برپایی آیینهــای عزاداری بوشهری از جمله شروهخوانی، سنج و دمامزنی، آیین شــروهخوانی را برپا کرد. غلامرضا صنعتگر، خواننده، با اشــاره بــه اینکه اخیرا آقــای یزدانفر قطعــهای را برای محمود جهان ســاخته بود که آن را خیلی دوســت داشــت و اسمش را «حُزن» گذاشــته بود، گفت: مــا امروز نام ایــن قطعه را خداحافظی میگذاریم.

سیدمحمد میرزمانی، رئیس هیئتمدیره خانه موســیقی، هــم گفــت: بهدرستی کسی که عاشق باشــد و از جانــش برای مردم بخواند، چنین بدرقه باشــکوهی در انتظارش است. بههرترتیب زندگی هنری هرکسی با تجربیات بســیاری همراه اســت و محمود جهان از جمله هنرمندانــی بود که نیمقرن تلاش کرد و جدیت او زبانزد بود.

او با اشــاره به تولید 30 آلبوم خاطرنشان کرد: فعالیتهای محمود جهان در عرصه موســیقی ارزشــمند بود، امــا به اعتقاد مــن، وی هنرمندی بود که بهلحاظ انسانی و معرفتی نیز مورد توجه قرار گرفت. او عاشــق کارش و حضرت علی)ع( بود و از جمله افرادی بود که با تمام بیمهریها، بــا صبــوری، لبخند و محبــت، ایســتادگی کرد و تلاشهای بسیار گرانبهایی را در این عرصه انجام داد.

میرزمانــی از طــرف خانه موســیقی، ضایعه درگذشت زندهیاد محمود جهان را تسلیت گفت و برای خانوادهاش آرزوی صبر کرد.

امید جهــان، فرزند زندهیاد محمود جهان، هم در ســخنانی کوتاه ضمن قدردانی از حاضران در این مراســم بیان کرد: پدرم اصلا دوست نداشت که شما عزیزان اینجا باشــید. او همیشه خواهان این بود که مخاطبان موســیقی، شاد و خوشحال باشــند. بههرحال امیدوارم از این پس بتوانیم در شادیها جبران زحمات شما را بکنیم.

محســن شــریفیان سرپرســت گروه موسیقی «لیــان»، با بیان ایــن جمله که محمــود جهان، یادآور بسیاری از خاطرات تلخ و شیرین برای همه ماســت، گفت: محمود با تمام ســختیهایی که برای برگزاری و اجرای موســیقی کشید، توانست موســیقی جنوب را حفــظ کند. اگر امــروز ما در تــالار وحدت یا هرجای دیگری کنســرت برگزار میکنیم، صرفا به دلیل ســختیهایی است که امســال محمود جهان برای برگزاری کنســرت تحمــل کردنــد و بــا تهدیــد و توهین عقب ننشســتند و کارشــان را انجــام دادند. اگر امروز مــا در دنیا هیچ حرفی برای گفتن نداریم، به دلیل همین اهانتها و لغو کنسرتهایی اســت که اتفاق میافتد و امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

در این مراسم همچنین پخش قطعه «حُزن»، به خوانندگی زندهیاد محمود جهان، اجرای زنده قطعه «سرگشــته»، به خوانندگی حسین کشتکار و اجــرای یــک ویژه برنامه موســیقایی از ســوی یک گروه موســیقی اجرا شــد. حضور هنرمندانی همچــون اصغر همــت، مدیرعامل خانــه تئاتر، ســیدمحمد میرزمانــی، ابوالفضــل صادقینژاد، کامران علیشــاهی، کامران همتپــور، غلامرضا صنعتگر، صفر کشــکولی، امید جهان و محســن شــریفیان در این مراسم باعث تسلای خانواده آن مرحوم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.