کیهان کلهر و رامبرانت تریو به صحنه میروند

Shargh - - هنر -

گروه هنر: کیهان کلهر و رامبرانت تریو در روزهای 14 و 15 شهریور در تالار وزارت کشور روی صحنه میروند. کیهان کلهر که بهتازگی تور بزرگ «پردگیان باغ سکوت» را با بیش از 60 کنسرت در شهرهای مختلف ایران برگزار کرده بود، در اواسط شهریور در تالار وزارت کشور بههمراه این گروه هلندی روی صحنه حاضر میشود و قطعاتی را در تلفیق موسیقی شرق و غرب اجرا میکند. رامبرانت تریو یکی از معروفترین و معتبرترین گروههای موسیقی جز در اروپاســت که توانسته تورهای کنسرتی موفقی را در کشورهای مختلف برگزار کند. درحالیکه کلهر و این گروه هلندی بارها در فستیوالهای معتبر اروپا به اجرای قطعات موســیقی پرداختهاند، این کنســرت اولینباری اســت که کلهــر و رامبرانت تریو در ایــران روی صحنه میروند. همکاری این هنرمند و این گروه از ســال 2011 آغاز شــده اســت و بهزودی آلبومی از یکی از اجراهای مشترکشان در ایران منتشــر خواهد شد. بعد از کنسرت تهران، کلهر و رامبرانت تریو در کشورهای مختلف اروپا از جملــه هلند، آلمان و بلژیــک روی صحنه میروند و در روز 29 ســپتامبر در باربیکن ســنتر لنــدن که یکی از معتبرترین سالنهای کنسرت جهان محسوب میشود، به اجرای قطعات میپردازند، اما مخاطبان ایرانی شانس این را دارند که پیش از ساکنان اروپا این قطعات را برای اولینبار در کنســرت تهران بشــنوند. رامبرانت فرایش )پیانو(، تونی اورواتر )کنترباس( و وینسنت پلژر )سازهای کوبهای( نوازندگان رامبرانت تریو هستند. بلیتفروشی این کنســرت از امــروز پنجشــنبه 12 مرداد در ســایت

www.tik8.com آغــاز میشــود و مخاطبــان میتوانند با مراجعه به این سایت برای روزهای یادشده بلیت تهیه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.