پیام سرگشاده رئیس فرهنگستان هنر درباره ۵۰۰ تابلو و یک ادعا

Shargh - - هنر -

گروه هنــر: محمدعلــی معلمدامغانــی، رئیس فرهنگســتان هنر، درباره 500 تابلــو از آثار هنرمندان بزرگ ایرانی به اهالی فرهنگ و هنر و مســئولان پیام داد. متن پیام به این شرح است: «بنام خدا؛ قابل توجه اهالی فرهنگ و هنر و مقامات مســئول؛ بدینوسیله اعــلام میکند که بیش از پانصد تابلو از آثار نقاشــان ایرانی که با تطمیع تأثیرگذاری در مدیران و بعضی از کارمندان به بهانه نمایشــگاه و غیره، بدون شناسنامه و ســند به خزانه فرهنگســتان تحمیل شده است، در اختیار این نهاد فرهنگی است. شرکت پارسآریان به سرپرستی آقای امین تفرشی مدعی مالکیت آن است که ادعاست و بایستی اثبات شود. عجالتا مال، مالالله اســت و متعلق به مردم و میهن اسلامی است )من آنچه شرط بلاغ است(. الحمدلله».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.