«پسرک چشمآبی» به آپآرتمان میرود

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

«پســرک چشــمآبی» روایــت زندگی جــواد مجابی، شاعر، نقاش، نویسنده و منتقد ادبی، اســت، بــه کارگردانی حســن لطفــی. در ایــن فیلم بزرگانی چون محمود دولتآبادی، ســیمین بهبهانی و... حضور دارند. این فیلم امروز پنجشــنبه، 12 مرداد ساعت 18 در مؤسسه آپآرتمان به نمایش گذاشته میشــود و پس از آن نویســندگان و هنرمندان حاضر دربــاره جواد مجابی و آخرین کتابش، تاریخ طنز ادبی ایران؛ دوجلــدی صحبت خواهند کــرد. برای اطلاع بیشتر با شماره 88866744 تماس بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.