جشن «رستاک» برای روز ایران در اکسپوی قزاقستان

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

گروه موسیقی رستاک در روز ملی ایران در نمایشــگاه جهانــی 2017 قزاقســتان قطعاتی از موسیقی مناطق مختلف کشور را روی صحنه میبرد. به گزارش روابطعمومی مؤسســه توســعه هنرهای معاصر، گروه موســیقی رستاک به سرپرستی سیامک ســپهری و خوانندگی فــرزاد مرادی و بهــزاد مرادی بههمراه دیگر اعضای این گروه، رپرتواری از موسیقی نواحــی مختلف ایــران را در روز 13 مرداد )روز ملی ایران در اکســپوی قزاقســتان( اجرا خواهند کرد. این قطعات از آلبومهای گذشته این گروه «سرنای نوروز» و «همه اقوام من» و همچنیــن از آلبوم جدید «میان خورشیدهای همیشه» انتخاب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.