معنای تجربه

Shargh - - انديشه -

چگونــه میتــوان معنیســازی را توصیف کرد؟ کتاب «زبان، ذهــن و فرهنگ» اثــر زولتان کژوچش، میکوشــد به این پرسش پاســخ دهد و خواننده را با نظریــهای جامع در این زمینه آشــنا کند. هیچ دانش پیشینی از زبانشناسی برای مطالعه کتاب لازم نیست. ازاینرو، چهبســا کتاب حاضر را بتوان همچون کتب درســی در نظر گرفت که بــه درد علاقهمندان به این حوزه میخورد. این کتاب تلاشی است به منظور ارائه راه جدیدی بــرای مطالعه دراینباره کــه ما چگونه به تجربــه خود معنا میبخشــیم. در توجیه این کار، دســتکم بایــد روابط متغیــر و پیچیده میــان زبان، ذهن و فرهنگ را بررســی کرد. کتاب میکوشد روابط چندجانبه میان ســه عنصر معنیســاز زبان، ذهن و فرهنگ را از دیدگاه رشــته نســبتا جدید زبانشناسی شناختی )شــاخه جدیدی از علوم شناختی( توصیف کند. اگرچه زبانشناسی شناختی رشته جدیدی است، چندین مقدمه عالی درباره آن منتشــر شــده اســت؛ امــا این مقدمهها فقط بر اینکه چگونه زبانشناســی شــناختی میتواند در مطالعه خود زبان مفید باشــد تمرکز میکنند، به اســتثنای ســاخت فرهنگ بهطور کلی. بــه همین ترتیب، تعــدادی مقدمــه عالی در مردمشناســی زبــان و زبانشناســی مردمشــناختی )رشــتههای اصلی برای مطالعه فصل مشترک زبان و فرهنگ( در دســترس اســت؛ اما این مقدمهها نیز به بســیاری از فرایندهای شــناختی که نقش اساسی در فعالیت معنیســازی فرهنگ ما دارند توجه کافی نمیکنند. از این لحاظ، کتاب حاضر میکوشــد میان این رشــتهها پل بزند. کتاب حاضر نشــان میدهد با توجــه به یافتههای زبانشناســی شــناختی در چند دهه گذشــته، میتوان توصیف یکپارچهای نه فقط از معنی زبانی بلکه همچنین از معنی در گستره وسیعی از پدیدههای اجتماعــی و فرهنگی ارائه داد. ازاینرو، پیشــنهاد میدهد که زبانشناسی شــناختی اقدامی است بســیار جامعتر از آنچه معمولا توسط بسیاری هم در داخل و هم خارج این رشــته تصور میشــود. وانگهی، مدعی اســت که توصیــف جامع معنی در بیشتر پدیدههای فرهنگی و اجتماعی که در فصلهای کتاب مطرح میشــود عمدتا مبتنی بر )و وابسته به( ظرفیتهای شــناختی است، ظرفیتهایی که انسان، هم بهعنوان تولیدکننده زبان و هم بهعنوان کسی که آن را میفهمد، مستقل از کاربرد زبان آنها را داراست.

زبان، ذهن و فرهنگ/ زولتان کژوچش/ ترجمه: جهانشاه میرزابیگی/ ناشر: آگاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.