ذرهاي عقبنشیني نكردم

Shargh - - جامعه -

↙ بله از از شخصشخصخانمخانمآلیا؟آلیا. ↙ از آن کسی که اسناد را گذاشته بود، چطور؟

او پیگیریرا نه، میکنیمالبته از چوندر طریقاصلآنجا کمیســیونمقصراصل نود استکه ماجراچرارا این مجموعهداده کمیســیوناین است.اطلاعاتمعاونت دولتیرا حقوقیبهکسی بیرون ریاستجمهوریاز همه این در پروندههارا صحبتهایتانپیگیریگفتیددر میکند.این چهار سال خیلی ↙ به شما و ساختار معاونت به ریاست شما حمله شده. گفتید پیشبینی میشــد یا میشــود در چهار سال آینده هم شدیدتر ادامه پیدا کند. آیا به نظر خودتان، اینکه ماندن شــما در معاونت ادامه پیدا نکرد، این حملات در آن نقشی داشــت یا نه، در تصمیم شما یا رئیسجمهور. مثلا رئیسجمهور بگوید اینجا خیلی داریم هزینه میدهیم، بیخیال آن میشویم؟

نه، اینکه مطرح نشــده به این شکل. ولی تصمیم بر این بود که در یک بستر آرام، آنچه تا به حال مقدماتش فراهم شــده، بتواند جنبه عملیاتی بــه خودش بگیرد. برای من که این حملات تأثیری نداشت. یعنی ذرهای در عقبنشینیکردن من تأثیری نداشت.

درباره ادامه حضور شــما در دولــت دوازدهم، ↙ معاونت حقوق شهروندی چقدر جدی است و اینکه به همین شکل است یا قرار است ساختارش عوض شود؟ در حال بررســی است. من یک پیشــنهادی داشتم، بررسی میشود.

در این چهار ســال، به شــما حملات مختلف و ↙ زیادی شــد و اتهامات فراوانی هــم نثارتان کردند، کدام یک از حملات بیشــتر از همه غمگینتان کرد و برایش تأسف خوردید؟ چند عکس و نوشته در ایام تبلیغات به دروغ به نقل از من آماده کرده بودند و منتشــر کردند که در گرماگرم موضــوع مربوط به 2030 هم بــود. جملاتی را به نقل از من آورده بودند که بســیار تأســفبرانگیز بود. واقعا بیاخلاقی محض بود. در رسانههای رسمی منتشر شده بود؟ ↙

نه، در فضای مجازی به صورت گسترده که ما کشف هم کردیم کار چه کســي بود. از مشــهد هم بود. یکی از بســتگان یکی از نمایندگان مجلس بود، کسی که در شهرداری مشهد هم کار میکند و بسیار گسترده این کار را انجام داد. اسم و اینها را داریم. شکایت هم کردید؟ ↙

نــه در ســطحی نبود کــه برویــم شــکایت کنیم. نسبتهای بسیار ســطح پایین و سخیف داده بودند که خیلی حالــم را بد کرد و واقعا تأســف خوردم به حال کسانی که به هر وســیلهای متوسل میشوند که رقیب را از میــدان بــه در کنند. حتی اگر برخلاف دین باشــد، برخلاف اخلاق باشــد. بارها برای آنها نوشــتم اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.

در چهار سالی که گذشت و شما معاونت را اداره ↙ کردید، از نظر خودتان بهترین بخش عملکردتان چه بود؟

اینکه بگویم خروجی ملموســی مثــل وزارتخانهها داشــتیم، اینجا به این شــکل نبوده، ولی آنچه من را به آینــده امیدوار میکند، آنچه در برنامه ششــم توســعه اتفــاق افتاد، مســیر حرکت و نقشــه راه حــوزه زنان و خانواده را امروز دقیقا مشــخص کردیم و تغییر ادبیات و گفتمانی که در حــوزه زنان و خانواده در این دوره که همه به آن اذعان دارند. در گفتمان رسمی منظورتان است؟ ↙

رســمی هم تا حدودی چــرا. آن هم بــوده. همان حرفهایی که من روزهای اول میزدم و به سیاهنمایی متهم میشــدم، متهم به اینکه به قول خودشان کمک میکنم به پروندههای حقوقبشــری علیــه ایران، الان میبینم همه حرفهای من را میزنند. منظورتان در حوزه آسیبهای اجتماعی است؟ ↙

مثلا آســیبهای اجتماعی و مســائلی کــه در کل جامعــه و بهویژه در حوزه زنــان و خانواده وجود دارد. عدالت جنســیتی که همان بحثی اســت که در برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

درباره عدالت جنسیتی، اول خیلی به شما حمله ↙ و بعد در ادامه به گفتمان جدی تبدیل شــد. اکنون، با این شرایط نظر خودتان درباره آینده این معاونت چیســت؟ آیا ریلگذاری شده که کســی که بعدها میآید، امیــدوار بود که میوه ایــن عملکرد، بعدها چیده شود؟

با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم و مقدماتی که چیده شده، اگر متعهد به برنامه باشند، هم برنامهای که رئیسجمهــور برای دولــت دوازدهــم ارائه داده، بخش زنــان و خانواده آن، بخش مفصلی اســت، هم برنامه ششم توسعه. من مطمئن هستم آنچه در دولت یازدهم، وقتمان به آن گذشــت که بتوانیم این مقدمات را فراهــم کنیم، در دولت دوازدهم انشــاءالله در چهار سال و پنج سال برنامه ششم، حتما ثمرهاش را خواهیم دید. آن هم تعادل جنســیتی که پیشــیبینی کردیم در حوزههای مختلف، بــا اقدامات اساســی، برنامههایی که باید تدارک دیده شــود در مدیریتهــا و بازار کار، در خانــواده، در کار و زندگی، برای همه اینها برنامه داریم. خیلــی از آنها الان به مرحله نهایی رســیده. حتی فکر میکنم شــاید سال اول دولت دوازدهم، به ثمر بنشیند. مثلا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت، ســند مربوط به توازن، سند حمایتی زنان شاغل، سند سیاست اشــتغال پایدار زنان که شــامل دو گروه از زنان اســت، همه اینها نهایی شــده و نیاز به تصویــب و ابلاغ دارد. مقدماتش فراهم شــده که امیدواریم در ابتدای دولت دوازدهم، ثمراتش را زنان ببینند.

رفتن شــما از معاونت قطعی شده است، برای

کســی که بعد از شــما به اینجا میآید اگر بخواهید توصیهای کنیــد؛ توصیه راهنمایی که فلان کار انجام بشود، بهمان کار نشود، چه توصیهای میکنید؟

توصیههای من تقریبا آماده است، چون من پوشهای را مدتهاســت برای دوره بعد؛ یعنی کارهایی که باید برای دوره بعد انجام شود و در اصل برای خودم نوشته بــودم و همینطور کارهایــی را که در ماههــای پایانی باید انجام شــود، آماده کرده بودم و روی میزم اســت. پاکنویــس میخواهد. یکــی، دو روز میخواهم وقت بگذارم و همه اینها را آماده کنم، کسانی که در معاونت و مســئولیت دارند، کارشناســانی که هســتند، همه را مشخص میکنم و شستهرفته تحویل میدهم. به دو مورد مهم آن اشاره میکنید؟ ↙

مــا الان در مرحله تدوین آییننامــه ماده 101 قانون برنامه ششــم توســعه هســتیم که از وقتی ابلاغ شده، بســیار مهم اســت. این یکی از برنامههاســت که باید ســریعا اقداماتش شــروع شــود. همینطور آییننامه مربوط به بند ت ماده 80 قانون برنامه ششــم توسعه، برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است که باید ســریعا کار این شروع شــود. یکسری کارهای فوری داریم؛ یکی بحث تشکیل ستاد ملی زن و خانواده کــه در دوره دولت یازدهم تشــکیل نشــد و این یکی از اولویتهاســت و توصیه من این است که حتما پیگیری شود که با حضور رئیسجمهور هم تشکیل شود و پیگیری همین لایحه تأمین امنیت زنان که به قوه قضائیه ارائه دادیم، چون جنبه قضائی دارد. اسم دقیق لایحه چیست؟ ↙

لایحــه تأمیــن امنیــت زنــان در برابــر خشــونت که ســریعا با پیگیریهایی که انجام میشــود، بررســیهای لازم در قوه قضائیه صورت گیرد، به کمیســیون لوایح برگــردد و تصویــب شــود و بــه مجلس برود. این یکی از اولویتهاست. چند سند است که در کمیســیون اجتماعی دولت اســت؛ سند حمایت اجتماعی زنان و سند توانمندسازی زنان که با مشارکت وزارت رفاه و شــورایعالی رفاه در حال تدوین اســت. چند لایحه اســت که یکی در همین هفته جلسه داریم. حذف تبصره 26 قانون حمایــت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست است که مربوط به ازدواج فرزندخوانده با سرپرســت است که این را نهایی کردیم. موضوع بعدی بحــث تعیینتکلیــف فرزندان ناشــی از ازدواج زنان با اتباع خارجی است که لایحه آن تقریبا تمام شده، لایحه آن هــم تقریبا در دولت تمام شــده و قــرار بود وزارت دادگستری... . در این لایحه قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ ↙

ما به سمت اصلاح قانون مدنی رفتیم؛ تابعیت را به مادر تعمیم دادیم؛ یعنــی از مادر ایرانی، چه فرزندانی که در ایران و چــه فرزندانی که در خارج از ایران متولد میشــوند، منتقل شود. سیســتم خاک به سیستم خون تغییر کند. چون قانون ما قبلا اینطور بود، تغییر میکند که الان در وزارت دادگســتری اســت تا متنش را آماده کنند. اینها مواردی اســت که مهمترین بخشهاســت، تمام شده و زیاد نباید طول بکشد. غیر از دو آییننامه که تدوین آن تازه شروع شده، بقیه به یک پیگیری نیاز دارند که زودتر به نتیجه برسد.

قبــل از اینکه تکلیف مشــخص شــود، درباره ↙ حضور شــما، گمانهزنیهای زیادی منتشر میشد که خانم مولاوردی قرار اســت وزیــر آموزشوپرورش شــود. در این مدت صحبتی با شــما درباره وزارت آموزشوپرورش یا هر ســمت دیگری مطرح شد که شما قبول نکنید؟

اینکه مســتقیم پیشنهاد شــود نه، ولی میدانم مطــرح شــده بــودم در فهرســت کاندیداهــای وزرای آموزشوپــرورش و بــرای معاونت حقوقی رئیسجمهور.

از شما برنامهای خواسته شد؟ ↙

نه، به آنجا نکشید.

سؤال دیگر اینکه شما در این چهار سال در مسئله ↙ آســیبهای اجتماعی زنان، احتمالا نزدیکتر از هر کســی در جریان ماجرا بودید و هستید. به نظر شما الان مهمترین مسئله در زمینه آسیبهای اجتماعی چه مسئلهای است و دربارهاش چه باید کرد؟

الان کــه توجه خوبی را شــاهد هســتیم؛ یعنی به آسیبهای اجتماعی توجه شده و در شورای اجتماعی کشــور، کارگروههایی که تشــکیل شــده، چند کارگروه اختصاصا به آسیبهای اجتماعی حوزه زنان و خانواده اختصــاص دارد. هماهنگیهــا و پیگیریهایی صورت میگیــرد و در دســت انجام اســت و اینکــه اقدامات فوقالعادهای که تعریف میشود برای کاهش و کنترل آســیبهای اجتماعی. اینکه ادعا میکنیم ما ریشهکن میکنیم و رفع میکنیم، واقعا شدنی نیست. هیچکجای دنیا هم این اتفاق نیفتــاده؛ بهویژه در جامعه ما که در حال توسعه است، قطعا نمیتوانیم این انتظار را داشته باشیم که شاهد این باشیم که هیچ آسیب اجتماعیای در کشور وجود نداشته باشد، ولی برای کنترل و کاهش آن از نزدیک در جریان هســتم که برنامههایی در دست اقدام اســت و ما هم در خیلی از این کارگروهها حضور داریــم. بخشــی از مباحث و اولویتها اعتیاد اســت و طلاق. البته بعضیها طلاق را آســیب نمیبینند. منتها آنجا تعریف شــده بهعنوان آســیب، کنتــرل و کاهش طلاق و بحث کنترل و کاهش اعتیاد که بالاخره بخشی از این آســیب هم به زنان برمیگــردد. اینها به نظر من مهمترینهاســت. اینکه چــه باید کرد، بــاز برمیگردد بــه برنامههایی که مــا تحت عنوان توانمنــدی زنان و تابآوری آنها در برابر این آســیبها کار میکنیم. طرح مهمی که به اجرا درآوردیم و خیلی مورد استقبال واقع شــد، طرح ملی تابآوری اجتماعی است که امیدواریم در دولت بعدی هم ادامه داشــته باشد. فاز اولش را در سراسر کشور اجرا کردیم.

من به آن میگویم ورژن اجتماعی اقتصاد مقاومتی؛ یعنــی همانطورکه اقتصــاد باید مقاوم باشــد، از نظر آســیبها هم ما باید انسانهایی تابآور که در برابر این آســیبها و بحرانهــا بتوانند تــاب بیاورند و بتوانند خودشــان را با شــرایط تطبیــق و شــرایط را تغییر دهند، داشــته باشــیم، نه اینکه تسلیم شــوند و بهاصطلاح کــم بیاورند و مبتــلا بــه انــواع آســیبهای دیگر شــوند. میخواستیم چنین وضعیتی داشته باشیم.

معاونت زنــان پیش از حضور ↙ شــما در دولت یازدهــم، خیلی شناختهشده به آن معنا نبود، ولی بعد از حضور شما، توجهات زیادی به آن جلب شد، چه از نظر موافقان و چه مخالفان. این معاونت چند نیرو دارد، بودجه آن چقدر است؟ اساسا جایگاهش بهلحاظ فنی و سازمانی چقدر اهمیت دارد؟

اینکه چرا اینجا شناخته شد و چرا برجسته شد، فکر میکنم برمیگردد به انقلابی که ما در مقایسه با دولت قبــل در زمینه فنــاوری اطلاعات و ارتباطات داشــتیم. آنموقع به این گســتردگی نبود؛ یعنی اطلاعرســانی و اســتفاده از این ابزار. فکر میکنم ابتدای دولت یازدهم، فقــط یک پیامک بود. بهویژه بعــد از اینکه تلگرام آمد، البته من قبلش هم در فیسبوک فعال بودم. قبلتر هم وبلاگ داشتم، اما آن تأثیرگذاری لازم را نداشت. شما وبلاگ داشتید؟ از چه سالی؟ ↙

بله. یادم نیست ولی زمانی که سردفتر اسناد رسمی بودم، وبلاگ داشتم. اسم وبلاگتان چه بود؟ هنوز هم هست؟ ↙

بــا آن خداحافظی کــردم. وبلاگــم در بلاگفا بود و اسمش «دفتر» بود. بعد از معاونت هم در وبلاگتان مینوشتید؟ ↙

نه، بعد از معاونت ننوشتم. فکر کنم آخرین مطلبم دربــاره خانم مرضیه وحیددســتجردی بــود، وقتی در

دولت قبل او آنطور برکنار شــد، مطلبی را نوشــتم در انتقاد از اینکه چرا به آن شــکل برکنارش کردند. اینکه چرا احمدینژاد گفته بود او تنها مرد کابینهاش است و از این حرفها. در وبلاگم میرفتم ســراغ این مسائل. از آن موقع سرم درد میکرد برای این چیزها. یعنی فقط فراگیری شــبکههای اجتماعی باعث ↙ شد این معاونت دیده و مهم شود؟

منظور این اســت کــه ما از این طریــق عملکردمان را اطلاعرســانی میکردیــم، وگرنه من چه داشــتم که اطلاعرســانی کنم. حملاتی که میشــد به عملکرد ما بود، جوابهایی که داده میشــد، دفاعیاتی که میشد همه برمیگشــت بــه عملکرد مــا. همینطــور اینکه ساختار ما، ســاختاری چابک، البته خیلیخیلی چابک اســت )میخندد( و بسیار محدود و جمعوجور. قرار ما هــم با رئیسجمهور بر این بود که با واســپاری امور به بیــرون و تعریف پروژه، کارها انجام شــود. ولی به نظر میرســد در دوره جدید با تأکیدی که در برنامه ششــم داشتیم درباره تقویت ساختار و همینطور برنامهای که به رئیسجمهور برای دولت دوازدهم ارائه دادیم و در برنامهشان گنجانده شد درباره بازطراحی ساختار حوزه زنان و خانواده، شاهد ســاختاری که رابطه اثربخش با سازمان داشته باشد با وزارتخانهها و با ادارات کل امور زنان و خانواده در اســتانها و خیز هم برداشــتیم برای سازمانشــدن. مقدماتش را هم فراهــم کردیم. البته با مخالفت سازمان امور اداری استخدامی مواجه شدیم. نظر کارشناسیشان این بوده ولی از پا ننشستهایم، هنوز ادامه میدهیم. دوباره مکاتبــهای را آماده میکنیم در دفاع از اینکه نیاز داریم به اینکه سازمانی برای امور زنان و خانواده زیر نظر رئیسجمهور داشته باشیم. آمار ندادید که بودجه اینجــا و تعداد نیروهای ↙ شما چقدر است.

طبق چارتی که اول دوره تعریف شــده ما 41 پست ســازمانی داریم، ولی قرار بود این را برســانیم به نصف که اصلا عملیاتی نشــده. این را هــم بگویم هنوز تمام پســتهای ما پر نشده و خالی اســت. بودجهمان هم کم نشــد، در ایــن دوره نیز افزایش آنچنانی نداشــت، کمااینکه بودجه خیلی از وزارتخانهها هم افزایش پیدا نکرد. برای ما کم نشــد. بین 15 تا 17 میلیارد در نوسان بود. تعداد نیروهای ثابت ما هم در کل 22 نفر هستند.

پیش از شــروع این مصاحبه از کاربران در توییتر ↙ خواستم اگر سؤالی دارند از شــما بپرسند، برخی از کابران از شــما تشــکر کردند. تعدادی از سؤالهای آنها را برای شــما میخوانم، یکی از سؤالهایی که پرســیدند این اســت، آیا ماده 10 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که مربوط بــه مجازات والدین است، ضمانت اجرائی خواهد یافت؟

این باید از مجلس پرســیده شود. من امروز دیدم که یکی از خانمهای فراکسیون زنان، به این اشاره کرده بود که این لایحه به بازبینی اساســی نیاز دارد. میدانید که مدتهاســت در دستور کار مجلس و الان در کمیسیون امور قضائی است و با این فجایعی که در جامعه اتفاق میافتد، قطعا به نظر من این یکی از موضوعاتی اســت که باید به آن توجه شــود. حتما خانمهای مجلس به این موضوع توجه کنند. خودم هم پیگیری میکنم. یک نفر پرسیده حرفی از تشکیل سازمان حقوق ↙ شهروندی است و ایشــان قرار است رئیسش شود. بپرسید کودکان و نوجوانان، کجای این سازمان قرار میگیرند؟ البته نوشته لطفا از بدیهیات نگویید. بگذارید ببینیم نتیجه چه میشــود، هنوز که چیزی مشخص نیست.

ولــی چون حقــوقدان هســتید میتوانید نظر ↙ بدهید.

قطعا در حقوق شــهروندی، کــودکان، نوجوانان و ســالمندان، همه باید جایگاه خودشان را داشته باشند، اقوام...

درباره وزیر زن میتوانیــد حرف بزنید. اینکه به ↙ نظر خودتان چرا دولت وزیر زن نگذاشت؟

الان وقتش نیســت. بگذارید کابینه معرفی شــود و تمام شود. الان هرچه بگوییم ممکن است برداشتهای دیگری شود.

وزیر زن دیگر کاملا منتفی است؟ ↙

بله منتفی است... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.