شورای شهر و پایبندی به سیاست اخلاقی

Shargh - - جامعه - لطیف روحاني

به قــول تولســتوی: «باید از گفتنیهــا گفت که احتمــالا بســیاری آن را میدانند؛ ولــی جرئت ابراز آن را حتــی برای خودشــان ندارنــد». قانونگریزی، شــعارزدگی، حذف همدیگر، خودزنی، بیاعتنایی به منافع ملی، تخریب بــه جای نقد آگاهانه، تندخویی، ســنگاندازی، چــوب لای چرخ همدیگر گذاشــتن، خودخواهــی و خودمحوری، کمتوجهی به حرمت و حیثیت انسانی، کینهتوزی، کوتهبینی و فاصلهگرفتن از افقهای دور زخمهای ریشــهدار اخلاق سیاســی جناحهــای سیاســی کشــور اســت. زخمهایی که ناشــی از فقدان احــزاب قدرتمنــد و فاصلهافتادن بین عملکرد سیاســی با ایدئولوژی سیاســی احزاب اســت. اصولا نحوه تخصیص و ســاماندهی قدرت در حوزههــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی و هم ســاختار، مانیفســت و دکترین احزاب براســاس ایدئولوژی سیاســی شــکل میگیــرد. مابــازای این ایدئولوژی سیاســی باید حکمرانی خــوب و اقتصاد مطلوب و توسعه پایدار باشد؛ اما به دلیل بیتوجهی به چارچوب ایدئولوژی سیاســی در بین احزاب ما و تکیه بر اخلاق سیاســی به جای سیاســت اخلاقی و مضافا فقدان نقد از درون دشواریها افزونتر، گرهها کورتر، حقیقت مســتورتر و شهد شیرین خدمتگزاری به کام مردم تلختر میشود. خطکشیدنهای پررنگ جناحــی، تنگگرفتن دایره حق و وســیعگرفتن دایره باطل، تکیهکردن بر تضادها، جناح و اندیشــه خود را محور و معیار حق و باطل قــراردادن و مولد هویت و شــخصیت اصولگرایی یا اصلاحطلبی دانســتن و در نهایت کمتوجهی به مشترکات و انگشتگذاشتن بر اختلافــات، تراژدی نزاع جناحهای سیاســی ما را شــکل میدهد کــه نتیجه آن هم میشــود، تضییع منافــع ملــی، نادیدهگرفتن ســرمایههای اجتماعی و دلســردی رأیدهندگان. در اینجا روی ســخن من با طیــف اصلاحطلب اســت کــه وقتی بــه قدرت میرســند، از رویکردها و مبانی ایدئولوژی سیاســی خود در عمل فاصله میگیرند. اصولا اصلاحطلبان هر وقت به وحدت میرســند و یکپارچه و براســاس اهداف مشــترک پا به عرصه انتخابات میگذارند، با اقبال مردم روبهرو و پیروز میشــوند. درواقع ترکیب وحدت اصلاحطلبان دلچسب و تجزیه آنها به معنی ســهمخواهی درونگروهــی احزاب عضو شــورای هماهنگی بعد از پیروزی دلســردکننده است. اصولا براساس تجربه سالهای اخیر دلیل شکست و پاشنه آشــیل اصلاحطلبان در ادوار گذشته نه اصولگرایان؛ بلکه افتراق، سهمخواهی، زیادهخواهی درونگروهی و بیتوجهــی بــه افقهــای دور در بین آنهــا بوده اســت. ایراد اصلاحطلبان در این اســت که وقتی با وحدت بر مرکب مراد و قدرت سوار میشوند، مبانی اتحادشان را فراموش میکنند و نزاع و سهمخواهی درونگروهی و شخصی آنها به نام اصلاحطلبی آغاز و یکباره آن روی تلخ و نحس ســکه رو میشود و به محض پوشیدن لباس قدرت زمزمه من و منیتهای آنها بالا میگیرد، لابیهای گروهگرایانه و خودخواهانه رونق میگیرد، تیمســازی جایش را به سهمخواهی میدهد و به جای حفظ سرمایه اجتماعی و سازمان رأی اصلاحطلبانــه و پاســخ به اعتمــاد بزرگوارانه مردم به دنبال چیدمان پســتهای مدیریت شــهری این منطقه و آن ســازمان براســاس آدمهای مرتبط با خودشــان هســتند. اصلاحطلبان در اداره شهر و مدیریت شهری باید متکی به سیاست اخلاقی باشند، نه اخلاق سیاســی. تمثیلی در مثنوی مولوی هست کــه میگوید: عاشــقی بر در خانه معشــوق کوفت. جواب شنید: کیســت؟ گفت: «من»، صدا از پشت در گفت: برو، کسی در خانه نیست. جوان رفت و چندی خود را در عشق پخته کرد، سال بعد بازگشت و چون از نو بر در کوفت و جواب آمد کیســت؟ اینبار گفت: «تو» و در باز شــد. دوستان شورا متوجه باشند 1400 خیلی نزدیک است و شما باید بر در بکوبید و مواظب باشید مردم به شما نگویند «نه».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.