برای سازمان میراث فرهنگي مدیر سیاسی نگذارید

Shargh - - جامعه -

نزدیک به 30ســمن فعــال در حوزههای مختلف میراث فرهنگی، صنایع دســتی، گردشــگری و میراث طبیعــی با انتشــار نامــهای سرگشــاده خطــاب به رئیسجمهور از وی خواستند که برای مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در دولت جدید از چهرههای سیاســی استفاده نکند. آنها ضمن درخواســتِ پشــتیبانی دولت از طرح وزارتخانهشدن سازمان میراث همچنان بر معرفی بهنگام ریاست این سازمان و وابســتهنکردنِ آن به شرایط تأیید وزیران در مجلس پای فشردند. در بخشی از این نامه، آمده است: «در این روزها، نامهای بســیاری بــرای بر دوشِ گرفتنِ مسئولیت ریاست ســازمان مطرح میشود و لابیهای رسانهای چندی مدعی هستند که گزینه مورد نظرشان نهایی اســت. شوربختانه، بیشتر این نامها یا سیاسیانی هستند که همچون ســه ریاست این سازمان در دولتِ پیشــین، فاقد کمترین تجربه در این حوزه و آشــنایی با مبانی آن هستند که پیشنهادِ احتمالیشان از سوی شما فقط بر سرخوردگی کارشناسان و دلسوزانِ این حوزهها خواهد افزود یا کارشناســانی هستند که تجربه مفید و حتی گاهی خوشــنامی در این حوزهها ندارند. در میان ایــن نامها البته، چند تنی بودند که در حد و حدود این مقام هستند؛ یا پیشینه خوبی در مدیریتِ بخشی از آن داشته یا در بخش خصوصی نوآوریهایی داشتهاند و یا درخصوصِ ارتقای آن تلاشهایی کردهاند. فراموش نکنیم اگر اندیشــه طرح نامهای سیاسی، ولو در ظاهر، به قصدِ گشایشی در صنعتِ گردشگری هم بوده باشد که نیاز به تجربهای ملی و قدرتمند داشــته باشــد، در ســالهای گذشــته میباید ناکارآمدیاش به شــما و پیشــنهاددهندگانِ این ایده اثبات شده باشد، چراکه جز کارهایی ســطحی در این زمینه که بــه نابودی میراث فرهنگی و طبیعیمان انجامیده، گامی برای توســعه صنعتِ گردشگری برداشته نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.