یتیماني کگهزارش«خب مشرگزارتيفرا» از منسهيزبانشنگاهدخشتنا چینناين بخورند

Shargh - - ورزش -

ترجمه، ســجاد فيروزي:

با اینکه فقط 13ساله است ولــي دیگر یک جنگجو شــده و کارش را از ســاعت هشــت صبح شــروع ميکند؛ صبحانــه مختصري ميخــورد و بعد بــا ‪12 10،‬ نوجوان دیگر در ســالن ورزشي در «چنگ دو»، به جنوب غربي چین ميرود. ابیامو که اصالتا اهل تبت اســت، مثل بسیاري دیگر از فقراي منطقه از ســوی باشگاه «انبو فایت» جذب شده تا وارد عرصه هنرهاي مختلط رزمي MMA() شود؛ ورزشي که در بسیاري از کشورهاي دنیا ممنوع است.

این نوجوانان کمسنوســال، با مشــت و لگد به بدنهــاي تقریبــا لخــت یکدیگر ضربات ســنگیني ميزنند و بعضا روي ســروگردن حریف هم ميپرند؛ این کار را تا جایي که رقیب نقش بر زمین شود، ادامه ميدهند. تعداد زیــادي از بین این بچهها، یتیمهاي همــان منطقه هســتند که غالبــا زیر ســن قانوني مشغول چنین فعالیت خشــني هستند. تقریبا همه آنها را هم دفترکاریابي محل به این باشــگاه معرفي کرده تا مثلا کاري داشــته باشند. اینکه دفاتر کاریابي این باشگاه MMA() را به کارجویان معرفي ميکند هم چندان بيدلیل نیســت؛ چون این باشگاه تقریبا از ســوي مقامات مهم منطقه حمایت و پشــتیباني ميشود؛ هرچند بهتازگي، انتشــار یک ویدئو که این نوجوانان در آن، مسابقات خشنشان را پخش کرده بودند، سروصداي زیادي به راه انداخته و پاي پلیس را هم بــراي تحقیقات در این زمینه به این باشــگاه کشانده اســت. در ویدئوي منتشرشده دو نوجوانان 14ســاله در قفــس تــوري، رینگي کــه مخصوص رقابتهاي MMA اســت، به جان هــم افتادهاند و تماشــاگران زیادي که براي دیــدن این رقابت جمع شدهاند، دور و بر آنها فریاد ميکشند.

کاري براي پول توجيبي

در ایــن رقابتهــا یکــي از دو نوجــوان، دیگري را بــه زمین ميزنــد و با مشــت به ســروصورتش ميزنــد، آن یکي هم که زمیــن افتاده، تلاش ميکند خــودش را به توري برســاند و از زیر دســت رقیب فرار کنــد. از مانکنهاي چیني هــم در این مبارزات اســتفاده ميشــود؛ آنها تا زماني که گوینده ســالن دو مبــارز را معرفــي ميکند و ميگویــد «آنها براي نجات جانشــان مبارزه ميکنند» در رینگ دور زده و خودنمایــي ميکنند. گوینده ميگویــد: «این بچهها از بچههاي شــما قويتر هســتند! داســتان آنها در مقایســه با داستان بچههاي شــما بهمراتب داستان تأثربرانگیزتري اســت». انتشــار تصاویر مبــارزه این بچههــاي کمسنوســال در «ویبــو» که بــه «توییتر چیني» معروف اســت، کلي ســروصدا بــه پا کرده است. یکي از کاربران همین شبکه با اعتراض نسبت به برگــزاري چنیــن رقابتهایي مينویســد: «اینکه بچههــاي کموسنســال را وادار به اجــراي نمایش براي بقیه کنند، سوءاســتفاده تجاري از آنها اســت، چــون این کودکان هیچ پولي هــم دریافت نميکنند و ایــن کار کاملا غیرقانوني اســت ». بااینحال به نظر ميرســد راه چارهاي هم براي تعدادي از این بچهها باقي نميماند؛ چون اگر کمک مختصر این باشــگاه نبود، بســیاري از آنها آواره خیابان و جذب گروههاي خلافکار ميشــدند. از ســوي دیگر مالک این باشگاه هــم اطمینان ميدهــد که به بچهها جــاي خواب، غذا و لباس ميدهد و زماني که آنها مسابقهشــان را ميبرند به آنها پول هم ميدهد. او که اصالتي تبتي دارد ميگوید: «ما اینجــا گروههایي داریم که مراقب سلامتي این بچهها هستند و ضمن تأمین امنیتشان، به فکر تحصیل آنها نیز هســتند». مالک این باشگاه، خودش یک نظامي ســابق است که 18 سال گذشته را به برگزاري مسابقات آماتور MMA گذرانده است.

جايي براي ترسيدن نيست

باشــگاه «اندو فایت» نزدیــک به 200 عضو دارد کــه این بچهها فقــط جزئي از آنها هســتند. غالب این افراد هم زماني کــه آموزشهاي لازم را در این باشــگاه ميبینند، به مناطق خودشان برميگردند تا آنجا براي خودشــان عرصه مربیگري را دنبال کنند. تابهحال هم که مســئولان عاليرتبــه چنگدو بابت این داســتان، مورد انتقاد جدي قــرار نگرفته اند و فریادهاي تماشــاگران، مانکنهاي عجیبوغریب و خونهایي که ریخته ميشــود هم نتوانسته هراسي بــه دل این بچههــا بینــدازد. این موضــوع را یک نوجوان 12ساله که یک ســالونیمي ميشود عضو باشــگاه اســت، مطرح ميکند و ميگوید: «واقعا از اینکه قرار اســت مصدوم شوم، نميترسم. من قبل از هر مســابقه حس خوبي دارم و سرشــار از انرژي هســتم». طبق دادههاي ســال 2015، کشــور چین نزدیک به نیم میلیون نفر یتیم دارد که تنها یکپنجم آنها بهوسیله دولت بزرگ ميشوند و پنج درصد آنها هم به فرزندخواندگي پذیرفته ميشــوند. سرنوشت بقیه آنها هرگز مشخص نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.