تبریز منتظر شکوفایی تراکتور

Shargh - - ورزش -

امــروز در مهمتریــن بــازی هفتــه دوم لیگبرتر، تراکتورســازی در تبریــز میزبان پرســپولیس اســت. تراکتورســازی این فصل با چالش بزرگی روبهروست. این تیم بــه دلیل محرومیت از جــذب بازیکن مجبور شده از بازیکنان جوان خود اســتفاده کند. این کمبود بازیکن بهویژه در دو پســت دفاع وســط و دروازهبان مشــکلات زیادی برای یحیی گلمحمدی ایجاد کرده اســت. تراکتورســازی بر اثر همین کمبودها در بازی اول خود یک-صفر مغلوب اســتقلال خوزستان شد تا لیگ هفدهم را با باخت شــروع کند. در این شــرایط دشــوار تیم سوم فصل قبل امروز میزبان قهرمان لیگ اســت. مربیان و بازیکنــان تراکتورســازی امید دارند بــا حمایت هواداران پرشورشــان امــروز به نتیجهای روحیهبخش برسند. در آنســوی میدان پرسپولیسی قــرار دارد که لیگ را با یک برد مقتدرانه شــروع کرد. تیم باثبات پرســپولیس این فصل هــم مدعی اصلی قهرمانی اســت. برانکو ایوانکوویچ بهخوبی میداند بــازی امروز تیمــش بهمراتب ســختتر از بازی اول خواهد بود. تراکتورســازی در همان بازی اول نشــان داد تیم خطرناکی اســت و تنها درخشش فوقالعاده وحید شیخویســی، دروازهبان اســتقلال خوزســتان، مانع پیــروزی تیم تبریزی شــد. از طرفــی تیم جوان تراکتورسازی بمب انگیزه است. پرسپولیس برای بازی امروز غایبانــی هم دارد. علی علیپور محروم اســت. ســیدجلال حســینی هم هنوز کاملا آماده نشده و در ترکیب اصلی قرار نخواهد گرفت.

یحیــی گلمحمــدی میتواند به آمــار دل ببندد. یحیی تاکنون در ســه تقابل خود بــا برانکو )دو بازی در لیگ و یک بازی جام حذفی( تســلیم مربی کروات نشــده و دو برد و یک تساوی کسب کرده است. هر دو مربی البته آمار خوبی مقابل حریف دارند. ســپیدرود رشــت، تیم قدیمی و پرطرفدار اســتان گیــلان، امروز بــرای اولینبار میزبان یــک دیدار لیگبرتری اســت. ســپیدرود در شــرایطی در هفته اول 2 بر یک مغلوب نفت تهران شــد که میتوانســت با امتیاز این بازی را ترک کند اما اشتباههای مدافعان وسط این تیم مرگبار بود. ســپیدرود امروز میزبان ســیاهجامگان است و به دنبــال اولین امتیازش در تاریــخ لیگبرتر خواهد بود. ســیاهجامگان در هفتــه اول با گل دقیقه90 حســین بادامکی یک تســاوی شــیرین مقابل ذوبآهن کسب کرد. اکبر میثاقیان قــول داده که این فصل کار تیمش به هفته آخر کشــیده نخواهد شد. پارسجنوبی هم در این هفتــه اولیــن میزبانیاش را تجربــه میکند. فردا بــرای اولینبار در تاریخ ســوت آغــاز یک دیدار لیگبرتری در شهر کوچک جم به صدا درمیآید. جم شــهری کوچک در جنوب شرق اســتان بوشهر است. جمعیت این شــهر حدود 20 هزار نفر اســت. جم در فاصله حدودا 65کیلومتری عسلویه قرار دارد. به نظر میرســد تیمهای پیکان باید در عســلویه اسکان پیدا کننــد و روز بازی بهطور زمینی به جــم بروند. همین مســائل باعث شــده بود تا برخی تیمها از حضور در جم ابراز نارضایتی کنند. مســئولان سازمان لیگ رسما اعلام کردند بازیهای پارسجنوبی در شــهر جم و در ورزشگاه 12 هزارنفری این شهر برگزار میشود. پیکان اولین مســافر جم خواهد بود. پیکان یک پرواز حدودا هزارو 300کیلومتری به عسلویه خواهد داشت و بعد به جم خواهد رفت. بدون شــک مردم جم و شــرق اســتان بوشهر منتظر فردا خواهند بود. پارس شروعی رؤیایــی در لیگبرتر داشــت و در بــازی اول 4 بر یک گســترش فولاد را شکســت داد. پارس درواقع کارش در لیگبرتر را با صدرنشــینی آغاز کرد. تیمی که تا دو ســال پیش حتی در لیگ دسته یک هم حضور داشت بلافاصلــه پس از حضور در لیگ یک لیگبرتری شــد و فردا میزبان اولین دیدار لیگبرتری اســت. شاگردان مهدی تارتار انگیــزه زیادی برای بازی فردا دارند. جم در مقایسه با بیشتر شهرهای استان بوشهر، آبوهوایی معتدلتر دارد و بعید اســت شاگردان مجید جلالی از این بابت مشکلی داشته باشند.

استقلال مقابل گربه سياه

اســتقلال تهران پس از شکست در بازی اول لیگ فــردا میزبان اســتقلال تهران اســت. بهتریــن اتفاق برای علیرضا منصوریان پایان محرومیت ســه بازیکن محرومش اســت. اســتقلال برای اینکه باخت هفته قبل را جبران کند به دنبال پیروزی در این بازی خانگی است. هواداران اســتقلال فردا میتوانند بازیکنان این فصلشــان را از نزدیــک ببینند. مجتبــی جباری آماده حضور در این بازی است. استقلال خوزستان در هفته اول بردی شــیرین مقابل تراکتورسازی کسب کرد. این تیم فصل گذشــته رفت و برگشت استقلال را شکست داد و حریف خطرناکی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.