انتقال قرن در آستانه جوشخوردن

Shargh - - ورزش -

جایــی برای تردیــد باقی نمیمانــد؛ نیمار، فوق ســتاره برزیلی بارســا، از این تیم جدا خواهد شد. او که روز گذشــته پس از ســفر تجاریخود، از چین به بارسلونا برگشــته بود تا در تمرینات این تیم شرکت کند، اجازه این کار را پیدا نکرد! ماجرا از این قرار بود که نیمار آمــده بود تا با همتیمیهایش خداحافظی کنــد و آخرین تمریــن را هم با پیراهن این باشــگاه کاتالونیایی انجام دهد. ارنســتو والورده، ســرمربی جدید بارســا، هم وقتی از قصد نیمار مطلع شــد، او را از تمرین منع کرد تا برود و به کارهای ترانســفرش رســیدگی کند. باشگاه بارسا هم روز گذشته بیانیهای منتشــر کرد و خبر داد هم نیمــار و هم پدرش برای جدایی از بارســا مصر هســتند و این بازیکن از جمع آبیواناریپوشان جدا میشود. البته خود نیمار هنوز واکنشــی نشــان نداده و هنوز هم به طور مشخص، درباره مقصد بعدی او صحبتی نشــده است؛ ولی از قرار معلوم، نیمار برزیلی فقط یک مشتری دست به نقد دارد؛ پاریسنژرمن.

ترانسفر قرن!

نزدیک به ســه هفته پیش بود که شایعه مذاکره مسئولان پاریسنژرمن با نیمار به گوش رسید؛ ابتدا این خبر را یک روزنامهنگار برزیلی ســاکن بارســلونا منتشــر کرد و بعد مانند بمب سروصدا کرد. خبرها حاکی از آن بود که پاریسنژرمنیها چراغ سبز نیمار و پدرش را گرفتهاند و برای رضایت مسئولان باشگاه بارســا اقدام خواهند کــرد. البته هرچه پاریســیها بر ســر این نقلوانتقال اصرار داشــتند، بارســاییها این موضوع را انــکار میکردند. نیمــار در تمرینات پیشفصل بارسا هم شرکت کرد و بهترین بازیکن این تیم بود. حمایت اینیســتا و پیکــه از این برزیلی هم باعث نشد نیمار نسبت به رفتن دلسرد شود. بالاخره شــایعهها بعد از الکلاســیکوی دوستانه در میامی، به اوج خود رســید؛ همان موقع کــه تصاویر نیمار در رختکن رئالمادرید منتشــر شد! نیمار به رختکن دشمن دیرینه بارسا رفته بود تا به آنها خبر دهد این «آخرین الکلاســیکو»ای بوده کــه در آن بازی کرده است؛ بعد هم امضای یادگاری رئالیها را گرفت و از رختکن بیرون زد. خود بارســاییها دیگر میدانستند زمان جدایی «نی» فرا رســیده؛ چون او در بازگشت از رختکن رئالیهــا، با بازیکنان بارســا خداحافظی کــرد. داســتان از این قرار بــود که نیمــار باید برای ســفری تبلیغاتی به چین میرفت و گفته شد بعد از چین، راهی قطر میشــود تا ضمن دیدار با امیر قطر، برای ورود به پاریســنژرمن تســت پزشکی بدهد. این برنامه عملی نشــد و نیمار به بارســا بازگشت تا به طور رســمی با همتیمیهایش خداحافظی کند. البتــه در این میان، یک نکته بســیار پررنگ اســت؛ اینکه پاریســنژرمن با رقمی خیرهکننده برای خرید این برزیلی 25ســاله پیشقدم شــده است. موضوع این است که رقم فســخ قرارداد نیمار با بارسا، ‪2 22‬ میلیون یورو اســت و پاریســیها باید این غرامت را بپردازند. بــا پرداختن این غرامت، نیمــار با انتقالی تاریخــی از کاتالونیا راهــی پاریس میشــود. نباید فراموش کرد که همین الان، گرانقیمتترین بازیکن دنیا، پل پوگبا فرانسوی است که با 105 میلیون یورو از یووه راهی یونایتد شــد. حــالا نیمار با 115 میلیون یورو بیشتر ازگرانقیمتترین بازیکن تاریخ، قرار است راهی پاریسنژرمن شود و بیدلیل نیست که از این ترانسفر بهعنوان ترانسفر قرن یاد میشود.

سالی 30 ميليون يورو دستمزد!؟

موضوع فقط انتقال 222 میلیونیورویی نیســت؛ پاریســیها برای راضیکردن نیمــار، هزینه هنگفت چندمیلیونیورویی به پدر ایــن بازیکن میپردازند و از طرفی طبق نوشــته روزنامه «لوپاریزین»، قرارداد نیمار ســالیانه 30 میلیون یورو خواهد بود! این رقم فارغ از پاداشــی اســت که برای نیمار در نظر گرفته شده اســت؛ به معنای ســادهتر، نهتنها نیمار رکورد ترانســفر را میشــکند، بلکه تبدیل به پردرآمدترین بازیکنی که در سطح حرفهای اروپا بازی میکند هم میشــود. همه اینها البته برای پاریسنژرمن بدون دردســر هم نخواهد بود! این باشگاه همین حالا هم تز ســوي یوفا زیــر ذرهبین قرار گرفتــه تا در صورت دورزدن قوانین جوانمردانه مالی یوفا، دوباره جریمه شود؛ اتفاقی که احتمال رخ دادنش بسیار زیاد است. یوفا در قوانینش تعیین کرده میزان ضرر یک باشگاه حرفهای در ســه سال، نباید بیش از 30 میلیون یورو باشــد؛ پاریســیها همین حالا بیش از ‪2 20‬میلیون یورو قرار است فقط برای یک بازیکن بدهند و طبعتا هرچقد هم که ستارههایشان را بفروشند، نمیتوانند تا مرز 30 میلیون یورویی این رقم برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.