10 چهره ورزشی میهمان آیین تحلیف

Shargh - - ورزش -

مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان روز چهارشنبه گفت: چند چهره ورزشی به نمایندگی از جامعه ورزش کشور در آیین تحلیف «حسن روحانی » رئیسجمهــوری اســلامی ایران شــرکت میکنند. آییــن تحلیف «حســن روحانــی» رئیسجمهوری اســلامی ایــران 14 مــرداد ماه با حضور دســتکم 10 رئیسجمهــوری و 20 رئیــس مجلس جهان و نمایندگان سیاســی 150 کشور در ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار میشــود. «داوود عزیزی» در گفتوگو با ایرنا گفت: «برخی قهرمانان و چهرههای نامی ورزش کشــور در آیین تحلیف رئیسجمهوری اسلامی ایران حضور خواهند داشت. تاکنون حضور امیــر قلعهنویی، علــی دایی و علــی پروین مربیان و پیشکســوتان فوتبال ایران، حســن یزدانی، کمیل قاسمی، کیانوش رستمی و بهداد سلیمی قهرمانان المپیک در رشــتههای کشــتی و وزنهبرداری، علی مرادی رئیس فدراسیون وزنهبرداری، کیمیا علیزاده نخســتین بانوی مدالآور المپیک تاریخ ورزش زنان ایران در ریو در این آیین قطعی شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.