حمایت آسیاتک از رقابتهای قهرمانی بوچیا بانوان کشور

Shargh - - ورزش -

بــه گــزارش روابطعمومــی شــرکت انتقال دادههــای آســیاتک، هشــتمین دوره رقابتهای قهرمانی کشــور بوچیا بانــوان، انتخابی تیم ملی جوانــان با حمایت این شــرکت برگزار شــد. این رقابتها از هفتم تا نهم مرداد در محل فدراسیون جانبازان و معلولان با شرکت 39 ورزشکار در رده ســنی 13 تا 19 ســال و با نمایندگانی از 12 استان کشــور برگزار شــد. ورزشــکاران در این مسابقات بهمنظــور حضــور در اردوهــای تیم ملــی برای مسابقات پاراآســیایی جوانان به رقابت پرداختند. در پایان این مســابقات از سوی شــرکت آسیاتک جوایزی بــه برندگان با هــدف حمایت از جامعه ورزش جانبــازان و معلولیــن اهدا شــد. گفتنی اســت ورزش بوچیا نوعــی ورزش ویژه معلولان جسمی - حرکتی اســت که ورزشکاران برحسب تواناییهــای فیزیکی - عملکردی در چهار کلاس ورزشی با یکدیگر به رقابت میپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.