اعتراف به شکتایلرسفو ن:ب ت داررامکپااختخلا فدا سرمفیدبر سر ایران

Shargh - - ديپلماسي -

وزیر خارجــه آمریــکا میگوید بــا رئیسجمهوری کشورش درباره برجام اختلافنظر دارد. رکس تیلرسون در حالــی برای اولین بار از ایــن اختلافنظر پردهبرداری میکند که برخی رسانهها چندی پیش خبر دادند دونالد ترامپ هیئتی را در کاخ ســفید مسئول دستیابی به این نتیجه کرده که تا پاییز، پایبندنبودن ایران به برجام را ثابت کند. اگرچه ترامپ دو هفته گذشته برای بار دوم پایبندی ایران به برجام را تأیید کرد اما اخیرا در مصاحبهای گفته ایــن کار را برای دور بعد انجام نمیدهد. اما تیلرســون تاکنــون موافق برجــام بوده و حتی ۲9 اردیبهشــت که اولین موعد اعلام پایبندی ایران به برجام بود، در نامهای این را اعلام کــرد ولی دونالد ترامپ در گزارش دســت برد و ادعاهایی درباره مســائل منطقه را بــه آن افزود. همین اختلافات موجب شد زمزمههایی مبنی بر خروج تیلرســون از کابینه ترامپ به گوش برســد. درحالیکه کابینه ترامپ تاکنون تعدادی از وزرا و اعضای خود را از دســت داده، به نظر میرسد تیلرسون نیز گزینه در خطر کابینه ترامپ است.

رابطه ما خوب است

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا روز سهشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن درحالیکه از اختلافنظر با دونالد ترامپ بر ســر برجــام پردهبردای میکرد، گفته اســت ایران روح توافق هســتهای را نقض میکند، ولی آمریکا با متحدان خود همکاری میکند، تا مطمئن شود تهران این توافــق را کاملا اجرا خواهد کرد. بااینحال او، روابط خود را با دونالــد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا «خــوب» توصیف کرد و گفــت در بیــان دیدگاههایش با او هیچ مشــکلی ندارد. به گزارش رویتــرز، وزیر امور خارجــه آمریکا گفته اســت: مــن و او )دونالد ترامپ( بر ســر مســائلی چون برجام و اینکه چگونه باید از آن استفاده کرد، اختلافنظر داریم. او در ادامه گفته «آمریکا با دیگر کشــورهای عضو توافق هستهای )۱+۵( بهویژه ســه کشــور اروپایی همکاری خواهد کرد مدعی شده: برجام تنهــا مربوط به بخش کوچکــی از فعالیتهای ایران اســت و تمام فعالیتهای مخرب ایران در منطقه را نادیده میگیرد. او ادله ادعایش را به برنامه موشــکی و اقدامات ایران در کشورهای عراق، سوریه و یمن مرتبط کرده است.

به گزارش ایســنا، او درهمینحال مدعی شده آمریکا قصــد دارد بــا همکاری بــا متحدان خــود تلاشهای توسعهطلبانه ایران در منطقه را به عقب براند. به گزارش اسپوتنیک، او گفت: ما میخواهیم جلوی دستیابی ایران به ســلاح هســتهای و حمایت این کشور از سازمانهای تندرو را بگیریم. او در ادامــه ادعاهای خود گفت: ایران نقش توســعهطلبانه غیرقابل پذیرشی در عراق، سوریه، یمن و افغانســتان دارد. تیلرســون همچنین در بخشی از اظهارات خصمانه خود گفت: گروههای شــبهنظامی ایرانی که در ســوریه میجنگند باید فورا مواضع خود را ترک کنند. «فارن پالیســی» چندی پیش به نقل از منابع «نزدیک به کاخ ســفید» گــزارش داده بود، آقای ترامپ در پی این نارضایتی از «گروهی از کارمندان معتمد کاخ سفید » خواسته است تا به دنبال تهیه «پروندهای بالقوه » بــرای اثبات پایبندنبودن ایران بــه نص برجام در مهلت 90روزه آینده باشند.

ملاقات با لاوروف در فیلیپین

تیلرســون درباره رابطه آمریکا با روســیه نیز تصریح کرد: روابط بین روسیه و آمریکا درحالحاضر شاهد تنش قابل ملاحظهای اســت اما واشنگتن و مسکو میکوشند با یکدیگر در زمینههای متعددی از جمله مبارزه با گروه تروریستی داعش و ایجاد شرایط تحقق صلح در سوریه همکاری داشــته باشند. درحالحاضر مسئله اصلی این است که اوضاع در روابط روسیه و آمریکا بدتر میشود. مسکو این حق را دارد که به اقدامات دولت آمریکا درباره اخراج ۳۵ دیپلمات روسی واکنش نشان دهد.

ترامپ تحریمها را امضا میکند

درهمینحــال ســخنگوی کاخ ســفید گفــت، رئیسجمهوری آمریکا هنوز تحریمهای مصوب کنگره علیه روسیه )ایران و کرهشمالی( را امضا نکرده است.

بســته تحریمهای جدید علیه ســه کشــور روسیه، ایران و کرهشــمالی بهتازگی با اکثریت قاطع آرا در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. این تحریمها در واشنگتن به تصویب رسید و در مقابل، مجلس ایران نیز اقداماتی بــرای مواجهه با این تحریمها اندیشــیده اســت. درهمینحال کمیته نظارت بــر اجرای برجام در شــورایعالی امنیت ملی نیز اقدامات متقابلی را تدارک دید. علی شــمخانی، دبیر شــورایعالی امنیت ملی نیز در همین راستا گفته است برای مقابله با بدعهدیهای آمریکا، در هیئت نظارت بر اجرای برجام مجموعهای از اقدامات در حوزههای مختلف تعیین شده که به صورت موازی و هماهنگ دنبال میشود.

خروج آمریکا با هزینه ایران

بــه گــزارش دبیرخانه شــورایعالی امنیــت ملی، شــمخانی تحریم چند شــخص و شــرکت را بیتأثیر بر اســتمرار مسیر توســعه و رشد کشــوری با مشخصات جمهوری اســلامی ایران عنوان و اظهــار کرد: هربار که آمریکا در حوزههای غیرهستهای تحریمی علیه اشخاص و نهادهای ما وضع کرده، در همان حوزه یک دســتاورد جدید را به بهرهبرداری رســاندهایم که بخشــی از آنها رســانهای نیز نشده است. دبیر شورایعالی امنیت ملی افزود: آمریکا بهدنبال خروج از برجام با هزینه ایران است که قطعا این فرصت از سوی ما در اختیار این کشور قرار داده نخواهد شد. البته این به مفهوم حفظ برجام با هر هزینهای نیست.

مهارگاوخشمگین

شمخانی ارزش برجام بهعنوان یک توافق بینالمللی را در گــرو احترام و اجرای آن از ســوی همه طرفها و ایجاد منافع یکســان بــرای امضاکننــدگان آن عنوان و خاطرنشان کرد: در حوزه سیاسی نیز عملا پنج کشور در برابــر آمریکا قرار گرفتهاند و همه آنها تصریحا یا تلویحا آمریــکا را ناقض برجام میدانند که این نیز دســتاوردی سیاســی برای ایران با صرف کمترین هزینه است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از دلایل عصبانیت آمریکا از شرایط فعلی را عدم توفیق این کشور در تغییر سیاستهای اصولی ایران در منطقه در شرایط پسابرجام دانست و افزود: از نظر جمهوری اسلامی ایران برای مهار گاو خشــمگین باید انرژی او را به مسیر دلخواه هدایت کرد تا بدون صرف هزینه اضافی و آسیبدیدن بتوان به هدف مورد انتظار رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.