توضیح ظریف درباره مصافحه با عادل الجبیر

Shargh - - ديپلماسي -

ایســنا: وزیر خارجه روز گذشته در حاشیه جلسه هیئــت دولت درباره دیدار خود بــا عادل الجبیر، وزیر خارجــه عربســتان، گفت: «ایــن دیدار یک ســلاموعلیک معمولی بود». محمدجواد ظریف عنوان کرد: «چنین اتفاقاتی در جلسات بینالمللی طبیعی اســت که افرادی که آنجا حضور دارند با هم برخورد کننــد، بهویژه در جلســاتی که افراد محدودی در آن حضور داشــته و در یک ســطح باشند».

او بــا بیــان اینکــه به دلایــل شــرعی، ما در میهمانــی غذا در جلســات کشــورهای اروپایی شــرکت نمیکنیم، افزود: «اما در میهمانی غذای کشورهای اسلامی ما شرکت داریم که در مراسم میهمانی ناهار من با عادل الجبیر که سالهاست همدیگــر ار میشناســیم و ســلاموعلیک داریم، برخــورد کــرده و احوالپرســی کردیــم. اگرچه جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از سیاستهای عربستان مخالفت دارد، اما همواره دنبال برقراری ارتباط خوب با همســایگان خود بوده اســت. ما دنبال این هســتیم که با همسایگان رابطه خوب و بر اســاس احترام متقابل داشــته باشیم». وزیر خارجــه تأکید کرد: «مــا نهتنها با داشــتن روابط خوب با همسایگان مشــکلی نداریم، بلکه تأکید ما این اســت که اولویت ما با کشورهای همسایه اســت. در دولــت دوازدهــم هــم ابراولویت ما همسایگان خواهند بود».

او در پاســخ به این پرســش که احوالپرسی شــما با عادلالجبیر ربطی به ســفر مقتدی صدر به عربستان داشــته اســت، گفت: «سیاستی که عربســتان در عراق دنبال میکنــد، ارتباطی با این ملاقات نداشت. این یک ســلاموعلیک معمولی بود. سیاست جمهوری اســلامی ایران همکاری با همســایگان بوده و اگر همسایگان این آمادگی را داشــته باشند و دنبال ایجاد تنش نباشند، حتما ایــران را بهعنــوان یــک همکار و همــراه خوب میبینند؛ زیرا منافع ایران در امنیت و ثبات منطقه است.

ما معتقدیم برای تأمیــن امنیت منطقه نیازی به کشــورهای خارجی نیست؛ زیرا امنیت منطقه میتوانــد درونزا باشــد. اینهــا خواســتهای جمهــوری اســلامی ایران اســت و اگــر برخی همســایگان هرچه ســریعتر بتوانند خود را با این واقعیــات روز هماهنــگ کنند، ما آینــده بهتری خواهیم داشت».

ظریف در پاســخ به این پرسش که اگر ترامپ طرح تحریمهــای جدید را امضا کنــد، ایران چه اقدامی انجام خواهد داد، عنــوان کرد: «احتمالا اولیــن اقدام ما اجــرای مصوبــه مجلس یعنی اقدام متقابل است که وزارت امور خارجه در این راستا همراه مجلس بوده و موافق اقدام مجلس هستیم. ماده ۳6 و ۳7 هم جای خود را دارد و در جای خود استفاده میشود. مسیرهای دیگری هم داریم؛ از جمله اقدام سیاســی و حقوقی و اقدام ســازمان انــرژی اتمی که به موقــع اجرا خواهد شد».

وزیر خارجه در ادامه با اشــاره به اینکه آمریکا تلاش کرده که ایــران را از بهرهبــرداری کامل از برجام محروم کند، افزود: «اما با سیاست مدبرانه ایــران، اروپــا در حال جداســازی مســیر خود از سیاست آمریکاست.

توافــق توتــال در زمانــی رخ داد کــه ایــن تلاشهای آمریکا به اوج خود رســیده بود. البته از سویی برای بازگشت مجدد اقتصاد و بانکهای ایران به صحنــه بینالملل زمان لازم بود که الان این زمان را به دســت آوردیــم. با وجود همه این فضاسازیهای آمریکا، همکاری اقتصادی با ایران به ســمت افزایش است و این نشانه آن است که ما درست عمل میکنیم».

او ادامه داد: «با ایجاد تغییرات ســاختاری در وزارت خارجه دولت دوازدهم و توجه بیشــتر به اقتصاد، باید تلاش بیشــتری کنیــم که در زنجیره ارزش فعالیتهای اقتصــادی حضور جدیتری داشــته باشــیم و برای صــادرات، تولیــد کرده و جذب سرمایه و فناوری داشته باشیم. ما باید یک بخــش فعال از اقتصاد جهانی باشــیم تا بتوانیم بــه اهدافی که رهبری اشــاره کردند؛ یعنی تولید و اشتغال دست یابیم». ظریف در ادامه در پاسخ به این پرســش که پیام حضور موگرینی در تهران چیست، گفت: «پیام این حضور این است که ایران کشوری نیست که بتوان با آن برخورد حذفی کرد. ایــران بخش فعال و ارزندهای از روابط بینالملل است».

وزیر خارجه دربــاره مهمترین اقدامات وزارت خارجه در چهار ســال گذشته، افزود: «پایاندادن به ایرانهراسی و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایــران از ســوی صهیونیســتها و آمریکاییها، متوازنکردن روابط خارجی و ارتباط با کشورهای پنج قاره دنیا و ایجاد همبســتگی بیشــتر ایرانیان خارج از کشور با دولت، از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی کشورمان بوده است».

او در پاســخ به پرسشــی درباره حضورش در کابینه دولت دوازدهم گفت: «خدا میداند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.