نان و نمک با لاریجانی

Shargh - - ديپلماسي -

البته در مجلس هم پیگیریهایی شد. در مجلس استفساریه رأی آورد؛ اما شورای نگهبان آن را رد کرد. خــب آقای مطهــری عزیز هم میتوانســت این را از طریق شورای نگهبان پیگیری کند. خانم خالقی هنوز هــم حضور دارند. ای کاش بــا او هم صحبت کنید و از او بپرســید عملکرد وزارت کشور دراینباره چگونه بوده است.

از نظر من بهعنوان وزیر کشور، حق خانم خالقی ایــن نبود ولی باز هم از نظر تفســیری، مســئولیت با شورای نگهبان است.

در حدی که در چارچوب وظایفم باشــد، مســئله حصر را پیگیری میکنم.

ممنوعالتصویری آقای خاتمی در جلسات شورای عالــی امنیت ملی مطرح نشــده و بــه تصویب هم نرسیده است. ما در شورای عالی امنیت ملی به هیچ عنوان چنین مصوبهای نداشــتیم. حداقل با قاطعیت میگویم از زمانی که من در شــورا بودم، این مســئله مطرح نشده است.

آقای آملیلاریجانی درباره اصل برائت مســئلهای را گفتند که برداشــت من طور دیگــری بود که بهتازگی هم آقای روحانی همین برداشت را مطرح کردند. آقای آملیلاریجانی هم گفتند از نظر ما برائت از منظر حقوقی اینکه شــما میگویید؛ نیست ما هم گفتیم اگر استاد این کار شمایید، ببخشید بههرحال شما آن طرف نشستید و قدرت دست شماست و ما هم تابع هستیم )خنده(. من بهعنوان وزیر کشور اگر به نظری برسم، همان نظر خودم را اعمــال میکنم چــون باید در برابر اعمالم پاســخگو باشــم. ممکن است شما صد بار بگویید نظر من درست نیست؛ اما من نظر خودم را انجام میدهم.

پیداشــدن دستگاه شــنود در منزلم اصلا صحت ندارد و من شایعات را بارها تکذیب کردم.

پرونده املاک نجومی پیگیری شــد و گزارش تهیه کردیــم و آن را بــرای رئیسجمهور و قــوه قضائیه فرستادیم.

پیگیری ما به این معنا نیســت که قوه قضائیه به حرف ما گوش کند. این قوه هم بر اساس مستندات و گزارشهای دریافتی خود عمل میکند.

دربــاره پرونده قتل آتنــا اصلانــی از روز اول به نیروی انتظامی دستور پیگیری دادم و نیروی انتظامی هم باســرعت عمل کرد و قاتل را پیدا کردند و به قوه قضائیه تحویل داده شد. وقتی پرونده به قوه قضائیه تحویل داده میشــود، خود خانواده آن فرد و وکلای آنها مسئول پیگیری موضوع هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.