ترامپ تحریمهای ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد

Shargh - - ديپلماسي -

رئیسجمهــور آمریکا روز چهارشــنبه مصوبه کنگره این کشــور برای اعمال تحریمهای تازه علیه ایران، روســیه و کره شــمالی را امضا کرد. مجلس نماینــدگان و ســنای آمریکا هفته گذشــته طرحی را بــا اکثریــت قریببهاتفــاق آرا تصویــب کرد که براســاس آن تحریمهای تازهای علیه ایران، روسیه و کره شــمالی اعمــال میکند. کاهــش اختیارات رئیسجمهور در رفع تحریمها و اعمال تحریمهای تازه علیه مسکو، موجب شده بود کاخ سفید نسبت به امضــای این طرح بیمیــل باشــد. باوجوداین، ازآنجاکــه شــمار امضاهــای این طرح از دوســوم مجموع نمایندگان بیشــتر بود، ترامپ عملا امکان وتوی آن را نداشــت. در این طــرح، رئیسجمهور آمریکا موظف شــده شــرکتها و افراد ایرانی را به بهانه مقابله با برنامه موشــکی، تروریســم و نقض حقوق بشــر در فهرســت تحریــم قرار دهــد. این طرح از جمله ازآنجهت که آثــار فرامرزی دارد و ممکن است شــرکتهای اروپایی همکار با روسیه را جریمه کند، در اروپا هم مخالفان بســیاری دارد. اتحادیه اروپا، فرانســه و آلمان از تصویب این طرح ابــراز نگرانی کردهاند. ترامپ با وجود امضای طرح تحریمهای ایران، روسیه و کره شمالی، در بیانیهای از تبعات احتمالی این طرح، ازجمله کاهش اختیار رئیسجمهوری در رفع تحریمهای روسیه و کاهش امکان همکاری با «متحــدان» آمریکا، ابراز نگرانی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.