کمپینی تفکربرانگیز

Shargh - - ديپلماسي - فریدون مجلسی

این روزها کمپینی هشداردهنده و حساس در فضای مجازی در چرخش است که نوع مطرحشدن آن میتواند مشــکوک و مسئلهآفرین باشد. در این کمپین اشاره شده «درحالیکــه خانوادههــای ایرانــی روش تکفرزندی اختیار کردهانــد، افغانهایی که بهطــور غیرقانونی به ایران آمده و بســیاری از آنان همراه با مسائل بهداشتی و فرهنگی، مرتکب جرائم بســیار شدهاند و شمارشان با روند بسیار بالاتری هم افزایش مییابد و اکنون بیآنکه مالیات بپردازند، ســطح درآمدی آشکار و پنهان خود را نیز بســیار افزایش دادهاند، در عمــل بهطور خطرناکی ایران را به اشــغال خــود درآوردهانــد». در این کمپین ضمن هشــدار شــدید «برای حفظ نوامیس و حفاظت از جان...» تقاضا شــده اســت که «فکــر عاجلی برای اخراج همه افغانها بشــود».نباید فرموش کرد که این روزها در داخل افغانســتان تبلیغات ضدایرانی شدیدی از سوی عناصر تحت نفوذ عربستان و عناصر طالبانی و تندروهای پاکستان انجام میشود و چیزی که زمینهساز جدیگرفتن این هشــدار مشکوک میشود، این است که واکنش برخی از افغانها در آن کشور در برابر هر اقدام یا سخنی از سوی ایران که نمیپسندند، با نوعی بستانکاری و ناســزاگویی همراه اســت. گویی آنچه ایران تاکنون و در زمانهای نیازمندی برای آوارگان این کشــور همسایه کرده با حقناشناســی فراموش شده است. چندیپیش رئیسجمهــور ایران درباره حقابه ایــران از آب هیرمند که طبق قرارداد و پس از چانهزنیها و ارفاقهای بسیار تعیین شده است، در کنفرانس آب در تهران تذکری داد که فردای آن روز بار دیگر با فریادهای سازمانیافته «مرگ بر ایران» در هرات و کابل مواجه شد و طبیعتا توطئهای که پشت این اقدام ناسپاسانه نهفته بود، در ایجاد خشم و در میان ایرانیان موفق بوده است و میتواند در ترویج این کمپین افراطی از ســوی برخی از ناسیونالیستهای تندروی ایرانی مؤثر بوده باشــد. مقامات دولتی افغان با لحنی تند از نیاز خود افغانها به آب و توسعه کشاوزی سخن گفتند، درحالیکه باید نیازهای خودشان را با آب خودشــان برطرف کنند و ما میدانیم که چگونه آب با اسراف و بهطور غیرکارشناسانه در مزارع کوکنار مصرف میشــود و با قاچاق تریاک و هروئین آن به ایران نهتنها ســامت جوانان بلکه طــای ایران را نیز میســتانند. شــرارت قاچاقچیان موجب آسیب به حیثیت افغانها میشود. کشــت کوکنار در افغانستان عملی تروریستی اســت و اگر دولت افغانســتان حاکمیت مؤثر بر خاک خــود ندارد و اگر مراجعه به شــورای امنیت و مقامات بینالمللی برای پایاندادن به آن مؤثر نباشد، لازم است که در قالب دفاع مشــروع از امنیت و ســامت ملی و جلوگیری از کشــن غیرقانونی و قاچاقهای مســلحانه و زیــر نفوذ اجانبی که خواهــان انتقال ناامنی به داخل ایران هســتند، در درون و بیــرون از مرزهای ایران اقدام قاطع شود باید ریشــه قاچاق مخرب و منابع مالی آنان را خشــکاند. بازگرداندن افغانهای آواره باید به همان صورتی که سایر کشورها با اینگونه مهاجرتها مقابله میکنند، بهطور محترمانه و تدریجی انجام شود، تا بهانه برای خصومت بعدی و بســتانکاریهای سرکشــانه به دست ندهد. باید به کســانی که با سهلانگاری موجب تسهیل هجوم سیلآسا و روزافزون آنان به ایران میشوند و در برخورد با کارفرمایانی که موجب تشویق مهاجران قاچاقی میشوند، برخورد شدید انضباطی شود. مدرسه حق فرزنــدان افغانها و دیگر بیگانگانی اســت که در ایران به ســر میبرند، امــا بازگرداندن مکرر و پیوســته عبورکنندگان غیرقانونی از مرز نیز حق کشــوری اســت که قوانینش نقض شده است. انتظار میرود هموطنان عزیز، تحتتأثیر اینگونه کمپینهای حاد که رنگ و بوی نوعی مجازات جمعــی دارد، از واکنش خشــمگینانه خودداری کنند و احترام و حقوق انسانی زحمتکشانی را که در زمان جنگ و خشونت داخلی به ناچار به ایران پناه آورده و با زحمت و کمک به سازندگی این کشور نانی به کف آوردهاند، در نظر داشته باشند. خصوصا به برخی مســئولان دولتی افغانستان که این روزها شاهد سخنان غیردوستانه و ناسپاسانه از ســوی آنان بودهایم نیز باید هشدار داد که بیشتر درصدد ایجاد آرامش در کشورشان باشند و در نقاطی در کنار مرز اردوگاههای مناسبی برای نگاهداری کسانی که بهطور غیرقانونی از مرز عبور کرده و بازگردانده خواهند شد، ایجاد کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.