فروریختن قلعه شعر

Shargh - - ديپلماسي -

مختار شــکریپور:

چهارســال از مرگ شیرکو بیکس گذشت؛ شــاعری که پیشانی شــعر کُرد است، چراکه هم نقشــی بیبدیل در دگردیسی شعر کُرد پدید آورده و هــم شــعرهایش در ذهن و زبان عمــوم مردم کُرد جاری اســت و همین که از شــعر کرد ســخن بهمیان میآیــد، نــام او در ذهنها تداعی میشــود. شــیرکو در ســال 1۹۴۰ میادی در ســلیمانیه و در زیر سقفی از شــعر متولد شــد، چراکه پدرش، فایــق بیکس، از شاعران مشهور کاســیک بود، هرچند که زندگیاش چندسالی بعد از تولد شــیرکو دوام نیاورد تا تجربهها و اندوختههایــش را بــه فرزنــدش منتقل کنــد، اما شــیرکو قریحه شــاعرانه پــدر را به ارث بــرده بود و شکوفایی این قریحه بســتری مناسب میطلبید و آن بســتر، گویا در دومین ســفرش به بغداد در 17سالگی و بــا شــرکت در محافل ادبی فراهم شــد و در همان مقطع اســت که نخستین مجموعهشــعرش را نیز با عنوان «مهتاب شــعر» در ســال 1۹۶8 منتشر میکند. البته بنا بر گفته خود شــیرکو، دامنه خیالش که آن را مایه کار ادبی و هنری میپندارد، در بســتر قصهگویی محلــی دوران کودکیاش پروردهتر میشــود و همین روایتها سبب میشوند که بار روایی اینهمه در شعر شیرکو برجسته شــود، تا جایی که قالب «رمان شعر» یا «قصیده شــعر» را در شــعر کُردی بنیان میگذارد و نقطه عطف کارنامه شــعریاش میشود. برای نمونه میتوان به شــعرهای بلند یا منظومههای دره پروانه، صلیب و خاطرات روزشــمار شــاعر اشــاره کرد. البته خیلی از شــعرهایش هم با اینکه منظومه نشــدهاند، اما شعرهایی بلندند که اطناب و حشو و زواید ندارند، بلکه شــیرکو به نهایت ایجاز در این شــعرها رسیده و چنان دامنه خیالش، ســیال و وســیع است که شاعر، یــارای مقابله بــا تبلور واژگان و هجــوم کلمه و کام ذهنش را ندارد و شعرش چون رودی جاری میشود. میتوان گفت که این شــریان درونی شــعر، بهصورت ناخودآگاه در زبانش فوران میکند. شاید ازاینروست کــه رمانشــعرهای شــیرکو، مونولوگمحورنــد و تکگوییهای شاعری هســتند که روایتگر تاریخ مردم سرزمینش با همه فرازونشــیبهای آن است، اما این تکگویــی، خودمحورانــه و خالی از دیالوگ نیســت، بلکــه پژواک صدای مردمش اســت. اتفاقا در روایت، به شــخصیتهایی پرافتوخیز برمیخوریم که رنگی دراماتیــک به شــعرش میدهند و همیــن خصیصه، یکی از نقطهاشتراکات رمانشعرهایش با مقوله رمان شده اســت. عمده کار او، فضاسازیهای موازی برای رســیدن به یک اتفــاق و نتیجهگیری نهایی شــاعرانه است و گویا شــعر در آن لحظه اتفاق میافتد. شیرکو بیکس را میتوان ملیترین شاعر کُرد دانست، چراکه از منظر و افق دیدی وسیع، به جوانب فرهنگی و تاریخی کُردها نظر دارد و تمــام عناصر فرهنگی و اجتماعی و تاریخی کردها در آغوش شعرهایش آرمیدهاند. شیرکو در دامن شــعر به فراسوی پیرامونش رفته، اما پاهایش را از زمین برنمیدارد. کامش مشحون از زندگی است با همه مواهب و مصیبتهایش. فریاد و خروشــی مبرا از خشونت هم در شعرش موج میزند که خاستگاه آن اعتراض با زبان و بیانی همدلانه است. شیرکو در شعری بــه نام «آخرین رنگ» چنین ســرود: رنگ مرگ/ آخرین رنگ این رنگدان و/ از رنگهای تماشــای من است/ در نهان/ رنگی چشم به راه من است/ رنگی که ترکیبی از گل و/ سراب و فراموشی و نهانبودن خداوند است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.