تهران آماده تحليف و تنفيذ میشود

Shargh - - ديپلماسي -

شــرق:

مراســم تنفیذ روز پنجشنبه در حســینیه امام خمینی و به میزبانی رهبر معظم انقاب برگزار میشود و روز شنبه، مراسم تحلیف در مجلس شورای اسامی و به میزبانی قوه مقننه. شــاید به همین خاطر اســت که تمهیدات ترافیکی جدیای در پایتخت شروع شده که در این دو روز، به اوج خود میرســد. تهران در روز شنبه تعطیل است؛ اما اگر برنامه سفری دارید، به جای هواپیما دنبال وسیلهای دیگر باشید؛ چراکه تعداد بالای پروازهای میهمانان مراسم تحلیف )رفت و برگشت( و البته اســتمرار پرواز حجاج، قیمت بلیتها را بهشدت گران کرده و این احتمال هست که پروازها با تأخیر همراه باشــند. مراسم تنفیذ حکم و تحلیف ریاستجمهوری بــه صورت زنده و مســتقیم از شــبکههای یک و خبر ســیما و شــبکههای رادیویی فرهنگ، تهــران، ایران و گفتوگو پخش میشود. پروازهایی که طبق اخبار قرار است در فرودگاه مهرآباد بهجای فرودگاه امام خمینی بر زمین بنشــینند؛ یعنی بیــش از ۲۰ هیئت از مجموع 1۲۰ هیئتی که قرار اســت در این مراسم شرکت کنند، هواپیماهایشــان در این محل فرود میآیند. ســازمان میراث فرهنگی، برای برگزاری بهتر این مراسم، تصمیم گرفته در پاویون جمهوری اســامی ایــن فرودگاه، آثار میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور را در معرض دید میهمانان قرار دهــد. هرچند این طرح از یک ماه پیش آغاز شــده و حالا بیش از صد اثر ایرانی در بیش از ۴۰ ویتریــن قرار گرفتهاند و ورودیهــا با فرشهای ایرانی ویژهای تزیین شــده است. ترافیک تهران هم در این دو روز قطعا بیشــتر خواهد شد؛ چراکه مسیرهای منتهی به حســینیه امام خمینی و مجلــس محل عبورومرور ماشینهای دیپلماتیک است و طبیعتا با کندی حرکت مواجه میشــوید. ســازمان اتوبوسرانی هم تصمیم گرفته که در این روزها، خطوط شرکت واحد منتهی به میدانهای بهارســتان، هفتتیر، انقاب و خراسان را با تغییراتی همراه کند. بعضی از نقاط شهر هم برای این شبها آذینبندی شــدهاند. میراث فرهنگی قول داده مرمت برخی از بناهای مهم تهران را به اتمام برساند و با نورپردازی آنها، میهمانان خارجی را شوکه کند. قرار است، ارکستر سمفونیک دفتر موسیقی و سرود سازمان صداوســیما با حضور جمــع کثیــری از هنرمندان به رهبری ســهراب کاشف، سرود ملی جمهوری اسامی ایران را اجرا کند. خیابان ۳۰تیر هم که خیابانی قدیمی و نزدیک به مسیر تردد میهمانهاست، برای این دو روز، برنامههای ویژهای در قالب سرو غذاهای سنتی ایرانی، دکهای و فســتفود دارد. ورود 1۹ رئیس مجلس، 1۶ نخستوزیر و معاوناول و تعدادی از وزرای کشورهای مختلف، محدودیتهای دیگــری را هم برای تهران و تهرانیها به همراه دارد. شــاید به شکل سالهای قبل که کنفرانسهای بینالمللی در تهران برگزار میشــد، اندکــی از کارتنخوابها و کودکان کار برای چند روزی در خیابانها دیده نشــوند و شــاید هم مجبور باشــید ســاعتها در ترافیک منتهی بــه میدانهای ولیعصر، فردوسی، ونک، بهارستان، تجریش، فرمانیه و... بمانید؛ اما یادتان نرود که با وجود تعطیلی، طرحهای ترافیکی تهران در روز شنبه سر جای خود باقی است و دوربینها شماره پاک ماشینهای متخلف را ثبت میکنند. در این میان به نظر میرسد کمتر خبری از همکاری شهرداری و استفاده از تزیینات شهری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.