خودروي نجومی!

Shargh - - ديپلماسي -

پوریا عالمی:

مهدی پازوکی، اســتاد اقتصاد دانشگاه عامــه، از چیزهایی در جامعه تعجــب کرده که ما تعجــب کردیم که چرا تعجب کــرده و بعد هم آن چیزها را به خبرآناین گفته که مجبوریم جامه بدریم و پاسخ او را بدهیم و حجت را بر همه تمام کنیم.

۲۴ میلیون نفر در ایران با درآمدی بیش از هشــت میلیون تومان در ماه، ســالانه ۱۳ هزار میلیارد تومان پول از دولت میگیرند .

خب این طبیعی است پدرجان. 1( اگــر این آدمها از دولت 1۳ هزار میلیارد تومان پول نمیگرفتند که درآمدشان هشت میلیون در ماه نبود!

۲( یکــی باید پول دولت را بگیرد و مصرف کند یا نه؟ میدانید بودجه ســالانه کشور چقدر است؟ 1۳ هزار میلیارد که چیزی نیست.

۳( ایــن بندگان خدا که مال دولت )و مال مردم( را میخورند، واقعا اگر مال مردم نباشــد که بخورند از گرســنگی میمیرند. واقعا گنــاه دارند. اینها کاما مصرفکننده هستند و خودشــان بلد نیستند از بازار آزاد و بخش خصوصی پول دربیاورند، بههمیندلیل افتادهاند روی مال مردم.

نبود شــفافیت سبب شده اســت بخش خصوصی رقبای اصلی خود را نشناسد و در نتیجه امکان رقابت فعال و دقیقی را نداشته باشد .

این هم از آن حرفهاســتها. بخش خصوصی کجــا بود؟ ســرجمع صدتا آقــازاده یا بــرادرزاده یا خواهرزاده مســئول واردات و صادرات هســتند که اینها خیلی هم خصوصی نیســتند و کاما عمومی هستند، چون با رانت کار میکنند. همین آقازادهها و برادرزادهها و باقیزادهها بروند و واردات و صادرات کشور تعطیل بشــود خوب اســت؟ هان؟ همین را میخواهید؟

ایران، بسیار گران اداره میشود .

مرد مؤمن، شــارژ ســاختمان خودتان را ضربدر تعداد واحدها کن ببین ساختمانتان چقدر گران اداره میشــود! بعد مساحت ســاختمانتان را با مساحت ایران مقایســه کن ببیــن ایران اصا هم گــران اداره نمیشود. با این حرف مشخص شد شما اصا تا الان مدیر ساختمان هم نبودهای... .

قوه قضائیه میتواند هزینه مبادله در ایران را کاهش بدهد؛ مثلا در ژاپن چکی برگشت بخورد، ظرف دو ماه این چک در دادگاهها تعیینتکلیف میشــود، اما در ایران تعیینتکلیف چک برگشــتی ممکن است تا دو سال هم به طول بینجامد .

شما چک برگشتی داری بده دست این شرخر که آشنای ماست، دوســاعته پولش میکنه. چرا به قوه قضائیه گیر میدهی؟

طبق بررسیها، ۴۲ درصد از مستمریبگیران کمیته امــداد و 5۲ درصد از مســتمريبگیران بهزیســتی غیرنیازمند هستند .

شــما ناراحتی یک سفرهای باز است و نشستهاند دارند بــا هم لقمــه میگیرند؟ تازه این آمار نشــان میدهد کشــور نیازمند ندارد و بــرای اینکه ایران در جهان چشــم نخورد، کمیته امداد و بهزیستی و اینا الکی آمار میدهند.

متأســفانه دوهزارو 500 نفر که تحت پوشش کمیته امداد هســتند خودروهای گرانقیمــت بالاتر از صد میلیون تومان دارند .

شما واقعا حساســیها. نشستی یک ماه این آمار را بالاوپاییــن کردی که چی؟ دوهــزارو 5۰۰ نفر توی کمیته امداد ماشــین نجومی و صــد میلیونتومانی دارنــد؟ آقا رو باش. شــهردار پایتخــت گفت اماک نجومــی را داده بــه رفتگرها. چه عیبــی دارد؟ چرا کمیته امداد ماشین ندهد به مستمندان؟

خاصه الان اگر اماک، نجومی نباشــد و حقوق نجومی نباشــد و خــودرو نجومی نباشــد که اصا نیازمند محسوب نمیشوی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.