هزارویکشبِ مدرن

Shargh - - ديپلماسي -

شرق: در روزهای اخیر دو کتاب تازه از امیرحسین خورشیدفر، نویســنده و منتقد ادبی منتشر میشود. یکی، مجموعهداستان «شرطبندی روی اسب مسابقه و قصههای دیگر» در نشــر ثالث که چندروزی است چاپ شــده و دیگری رمانِ «تهرانیها» در نشر مرکز که آماده انتشــار است. خورشــیدفر حدود یک دهه پیش با مجموعهداستانِ «زندگی مطابق خواسته تو پیش میرود» بهعنوان نویسندهای متفاوت در حوزه داســتان کوتاه شناخته شد. شــخصیت اصلی تمام قصههاي مجموعه «شرطبندي روي اسب مسابقه» بهگفته خورشیدفر «یک معلم نقاشی است به اسم شــاپور صبری.» او دراینباره به خبرگــزاری «مهر» گفت: «ایــن مجموعه از این نظر تجربه کمســابقه )نه بیســابقه( در داستاننویســی فارسی است اما در ادبیــات جهان بهجز ادبیات کارآگاهی نمونههای مشــهوری مثل قصههای مارکو والدو و آقای پالومار هردو از ایتالو کالوینو را میشناسیم یا ناخمن از لئونارد مایکلــز »؛ بههمینخاطر قصههای این مجموعه اگر پشتســرهم خوانده شوند، تسلســل معنایی آنها بهتر درک میشود. او همچنین خبر از چاپِ نخستین «تهرانیهــا» ظرف یکــی دو هفته اخیــر میدهد. نخستین رمان خورشیدفر در چهارسال نوشته شده و ۴۶۰ صفحه اســت. در مورد مضمــون و فضای آن نیز نویســنده به این بسنده میکند که «ماجرای رمان، 1۰ ، 15 سال قبل از قصههای مجموعهداستان قبلی من روی میدهد و شــخصیت شــاپور صبری یکی از شــخصیتهای اصلی رمان اســت.» شاید ازاینروست که انتشار همزمانِ این دو کتاب خواسته و ناخواســته، معنای دیگری پیدا میکند. گویا رمان «تهرانیها»، روایت سرپرست یک گروه راک قبل از انقاب اســت و رحمت حــقوردی، انیماتوری که برای تحقق رؤیایــش به ایران بازمیگردد.رویارویی از کابارههای لالهزار تا موزه هنرهای معاصر تهران، از عمق آســمان تــا تصویر دوربینهــای نظارت... ادامه دارد و داســتان پرفرازونشــیبی را میســازد، مانند یک هزارویکشب مدرن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.