نه مگر انتظارِ عمل به وعدهها حق مردم است!

Shargh - - صفحه اول - ناهید توسلی

با تبریکِ برگزیدهشدن جناب دکتر حسن روحانی به ایشان برای چهار ســال آینده و خدمت به زنان و مردان ایران در جایگاه ریاستجمهوری، پیش از ورود به نقد عملکرد و گلایه از ایشان در حوزه حقوق زنان در چهار سال نخســت ریاستجمهوریشان، ناگزیر از اشاره به بخشــی از قولها و وعدههای انتخاباتی ایشان در دور نخســت ریاستجمهوریشان هستم؛ قولها و وعدههایی که به نظر میرســید دریچههای امید بســیاری را بــرای زنان ایــران و همچنین زنان کنشگر حقوق زنان باز کند و موجب دلگرمی ما شود؛ اما دریغ از یک دریچه: ]... دولت آینده معتقد است که فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه نیــاز به بازنگری دارد و ما از حوزههای علمیه تقاضا میکنیــم که به اصــل زمان و مکان توجه بیشــتری بکننــد... ]...[ دولت تدبیر و امیــد در چارچوب فقه با توجه بــه زمان و مکان، لوایحــی برای حمایت از زنان به مجلس ارائه میکند... تشــکیل وزارت امور بانــوان را در دولت تدبیر و امیــد پیشبینی کردیم تا حقوق ضایعشــده زنان را به آنهــا برگردانیم...[.این بخش مهمــی از کلانوعدههایی بود که جناب دکتر روحانی پیش از برگزیدهشــدن به ریاســتجمهوری دور یازدهــم، در برخی ســخنرانیهای انتخاباتی و پــس از آن، درباره حضور برابر زنــان در عرصههای عمومــی و دانشــگاهی و نیز در کســب حقوق برابر و عادلانــه آنــان، داده بودنــد. در این نوشــته وارد بخــش دوم یعنی حوزههای سیاســی ایــن وعدهها نمیشــوم که هرگــز دغدغهام نبوده اســت؛ گرچه بســیاری از زنان و نیز زنان کنشگر حقوق زنان به آن میپردازند! امــا اینجا میخواهــم از آقای روحانی، منتخب 24 میلیون ایرانی که بدیهی اســت نیمی از آنان زنان بودهاند، همراه با گلایه بســیار بپرسم چرا هیچ اقدامی برای برآوردهکردن این وعدهها در چهار ســال ریاستجمهوریشــان نکردهاند؟ درحالیکه یکــی از باتجربهترین، متعهدتریــن، نواندیشترین و بهترین گزینههــا را )خانم شــهیندخت مولاوردی( برای معاونــت امور زنان و خانــواده دولت یازدهم برگزیــده بودنــد. آیا جنــاب دکتر روحانی پاســخی بــرای این پرســشها دارنــد؟ اگر آری، چــرا اعلام نمیکنند؟ اگر نه! پس چرا به هنگام مراســم تنفیذ دولت دوازدهم، دوباره بــه مواردی از «حق مردم،» که بدونشــک حقــوق برابر و عادلانــه زنان، بخش بســیار مهمی از این «حق» اســت، اشــاره کردهاند؟ بدیهی است کنشــگران حقوق زنان و نیز دیگر آحاد جامعه، )همان گونه که در مقاله «مطالبات زنان»و وعدههای «روحانی» در «شرق» نوشته و اشاره کرده بودم(، نیک میدانند که: «چنین وعدهها و قولهایي، بدونشک و بیرودربایستی، مسئولیتی بسیار سنگین و بســیار جدی بر دوش رئیسجمهور دوره یازدهم ]و اینــک دوازدهم[ میگــذارد » و درعینحال به این واقعیت نیز آگاهانــد که: «همه این وعدههای نیک و مثبت رئیسجمهور جدیــد ]و اینک دور دوم[ به آن آسانی که ایشان ردیف و تعریف کردهاند، امکانپذیر نیست .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.