کوتاهی 40 ساله

Shargh - - صفحه اول - ژاله شادیطلب . جامعهشناس

اخیــرا کتابچــهای را میخواندم کــه متــن ســخنرانیهای آقای روحانــی راجعبــه موضوعــات مربــوط بــه زنــان از جملــه توانمندی و شایســتگی آنها برای مدیریــت، در مقام رئیسجمهــور و نامزد انتخابات ریاســتجمهوری دوازدهــم منعکس شــده بود. همزمانی دسترســی به ایــن کتابچه کــه جلد آن با رنگ خــاص زنانه، یعنی «صورتی» چاپ شــده، با شــایعاتی درباره حضورنداشــتن زنان در پســت «وزارت» و احتمــالا جابهجایی تعــدادی از آنها از یک ســمت به ســمت دیگــر بههرحــال ماندن در پست «معاون» رئیسجمهور و سپس کمپین دفاع از زنانــی که احتمــالا از دولت حذف میشــوند یا جابهجا میشــوند، نگارنده را متعجب کرده است. چرا ما زنان از عرش به فرش کشــانیده میشــویم؟ زنان خیلی روشــن گفتهاند و نوشتهاند که اگر پس از گذشــت 40 ســال از انقلاب، نیروهــای توانمند و مدیران قابلی برای اداره کشــور تربیت نشدهاند، این یک مشــکل جدی اســت. اگر زنان که سهم بزرگی از دانشآموختگان دکترای دانشــگاهها را تشــکیل میدهنــد، هنوز تجربه کافی بــرای اینکه در کابینه بهعنــوان «وزیر» حضــور یابند و مانند ســایرین در تصمیمگیریهــای مهم کشــوری حق رأی داشــته باشــند ندارند، اشــکال از کجاســت؟ کجا فرصتی فراهم بوده و زنان از این فرصت بهدرستی استفاده نکردهاند؟ جز این اســت که کوتاهی دولتمردان در جدیگرفتن توان و دانش زنان ســبب شــده اســت که حتــی به آنچه خود میگوینــد و در کتابچههای صورتیرنگ چاپ میشود، عمل نکنند؟ این کوتاهی ناشی از چیســت؟ آیا در ذهن آنقدر به سخنهایی که متناســب با انتظارات زنان در زمانهای خاص بر زبان جاری میشود اعتقاد نداریم که از آن در مقابل منتقدان دفاع کنیم؟ آیا آنهایی که برای تصمیمگیری و مشورت انتخاب میشوند، مشاورانی هستند که از متن جامعه، توانمندی زنان و مطالبات آنها بیاطلاع یا کماطلاع هستند؟ آیا عملکرد مردان در دولتهای پیشین آنقدر مشعشع بوده که اکنون بیم آن میرود که با انتخاب زنان به پست وزارت در وزارتخانههای متعدد، خدایناکــرده بر آن عملکردها خدشــهای وارد شود؟ واقعا یکبار، فقط یکبار در خلوت خود، نه در تظاهر بــه تحولخواهی در حضــور دیگران، از خودمان بپرســیم این کوتاهی 40ســاله ناشــی از چیســت؟ پاســخ نگارنده به انتخابکننــدگان وزرا: «خود شکن آیینهشکستن خطاست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.