یک قدم تا واترگیت

Shargh - - صفحه اول -

گــروه جهان:

ســایه مداخلــه احتمالــی روسها در انتخابات ریاســتجمهوری ایــالات متحده، همچنان بر کاخ ســفید ســنگینی میکنــد. در آخریــن تحول، رابــرت مولر، بازرس ویژه این پرونــده که هدایت روند تحقیقوتفحص را برعهده دارد، از...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.