برجام من را میکشد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

«توافق هســتهای من را میکشد»؛ بار دیگــر بغض دونالــد ترامپ، رئیسجمهــوری آمریکا در گفتوگو با «مالکوم ترنبول»، نخســتوزیر استرالیا ترکید. روزنامه «واشنگتنپســت» روز پنجشنبه بخشی از گفتوگوی تلفنی ترامپ با نخستوزیر استرالیا...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.