بارفشاجيامكالم مرامنپ با رناخسمت وزير اس یکتراليشا:د

واکنش ترامپ به برجام در گفتوگو با نخستوزير استراليا

Shargh - - سیاست -

«توافق هســتهای من را میکشــد»؛ بار ديگر بغض دونالد ترامــپ، رئيسجمهوری آمريــکا در گفتوگو با «مالکوم ترنبول»، نخســتوزير اســتراليا ترکيد. روزنامه «واشنگتنپســت» روز پنجشنبه بخشــی از گفتوگوی تلفنی ترامپ با نخستوزير استراليا در ۲۸ ژانويه ۲۰۱7 را منتشــر کــرد. در اين گفتوگو ترامــپ میگويد: «من نمیدانم که او )باراک اوباما( چه چيزی از اين توافقهای «اســتارت» و «برجام» عايدش میشد. من نمیدانم که اين افــراد را از کجا پيدا کردند تا بــا آنها اين توافقهای احمقانه را امضا کنند و اين موضوع من را میکشد». اما ترامپ از ترنبول پاســخ میشنود: «نه، شما نمیميريد!» ترامپ به نخســتوزير اســتراليا از روزهــای اول کاری خود میگويد: «اين افــراد در هفته اول کاری من، من را بهعنوان يــک رهبر ناکارآمد و ضعيف قلمداد میکردند و ايــن برای من کشــنده اســت». اگر ترامــپ فراموش نمیکند آن روزهايی که کاخ ســفيد عليه او بسيج شده بــود و گفتههايــش را نقد میکردند، شــايد ترنبول هم بیاحترامــی رئيسجمهوری آمريکا به خــود را به اين زودیها از ياد نبرد.

ماجرای ترامپ و ترنبول

«اين بدترين مکالمه امروز بود»؛ اين گفته ترامپ است در پايان مکالمهاش با ترنبــول در ۲۸ ژانويه )۱۵ بهمن ســال گذشــته(؛ همان زمان روزنامه «واشنگتنپست»، شــرحی از مکالمه تلفنــی رئيسجمهــوری آمريکا با نخستوزير اســتراليا را منتشــر کرده بود؛ بهنوشته اين روزنامه، اين مکالمه اگرچه به دليل مشــابهت ترنبول و ترامپ در تاجربودن، خوب شروع شد ولی با ناخرسندی دو طرف پايان يافت. بخش حســاس اين مکالمه درباره توافق دولت قبلی آمريکا با قبول بيش از هزارو ۵۰۰ نفر از پناهجويانی بود که اســتراليا به اردوگاههای پناهندگان در خارج از خاک آن کشــور اعزام کرده است. ترامپ اين توافق را مغاير سياســت مهاجرتی خــود توصيف کرد اما نخستوزير اســتراليا تأکيد کرد دولت آمريکا بايد به تعهداتی که در اين مورد برعهده گرفته است، عمل کند. قرار بود اين مکالمه يک ســاعت به طــول انجامد ولی ترامپ با عصبانيت به دليل گفته نخســتوزير استراليا درباره مهاجــران، بعد از ۲۰ دقيقه، تلفن ترنبول را قطع میکند. بعد از آن يک نماينده مجلس اســتراليا اين کار ترامــپ را بیاحترامی به نخســتوزير خوانده و تصوير ترامــپ را روی پادری چــاپ میکند. البتــه ترامپ در بهمنماه سال گذشــته در گفتوگوی تلفنی با «انريکه پنا نيتو»، رئيسجمهوری مکزيک، هم چنين رويهای در پيش میگيرد و در زمينه مقابله با «آدمهای بد در آنجا» انتقاد کرده و میگويد: «يک مشت آدم بد آنجا داريد و به اندازه کافی هم برای متوقفکردن آنها کار نمیکنيد. به نظرم ارتش شما از آنها ترس دارد؛ نظامیهای ما ترسی ندارند، بنابراين ممکن اســت من آنها را به آنجا بفرستم تا کارشــان را تمــام کنند». ترامپ نيک بــه ياد ميآورد زماني را که از ديوارکشي بين آمريکا و مکزيک ميگفت، اوباما در پاسخ به اين ايدهاش گفته بود: «جهل و ناداني، فضيلت نيست». يا زماني که «جوزف بايدن»، معاون اول اوباما، خطاب به او گفت: «اکنون زمان آن رســيده است که مانند يک فرد بالغ رفتار کني». حالا ترامپ آن روزها را به ياد ميآورد و ميگويد: «اين موضوع من را ميکشد».

برجام؛ فاجعه محض

ترامــپ از اول مخالــف سرســخت توافــق برجام بود؛ او هويت سياســي خــود را در مخالفت با برجام و دســتاوردهاي دولت باراک اوباما تعريف کــرده بود؛ از توافق با ايران و روســيه تا طرح درماني «اوباما کِر»؛ اگر دليل بيکاري آمريکاييها را به رشــد صنعت چين ربط ميداد و ميخواست بين آمريکا و مکزيک ديوار کشيده شــود، در همــه اينها يــک چيز را جســتوجو ميکرد: هويتجويي براي تاجري که هويتي در سياســت آمريکا ندارد. ترامپ از زمان مناظرههاي انتخاباتي در مهر سال ۱39۵، در برابر هياري کلينتون، نامزد دموکرات، برجام را احمقانهتريــن توافق در تاريخ توافقهــا خوانده بود: «درباره ايران، شــما اين کشــور را از طريق احمقانهترين توافقي که مــن در تاريخ توافقها ســراغ دارم، بســيار قدرتمنــد کرديد ». او سياســت خارجي دولــت اوباما را «فاجعه محض» خوانده و توافق هستهاي ايران را يکي از بدترين توافقهايي که در تاريخ امضا شده است، ناميد. ترامــپ هنوز هم برجــام را «توافق بــد » و «يکطرفه » ميخوانــد. بــراي همين عزم جــزم کرده تــا از زير اين تعهد شــانه خالي کند؛ همين دليل اختافش با رکس تيلرسون، وزير امور خارجه دولتش است و دليل امضاي تحريمهاي ايران، روسيه و کرهشمالي در روز چهارشنبه.

با ترامپ اختلاف نظر دارم

رکس تيلرســون، وزير خارجه آمريــکا از اختاف با رئيسجمهوري کشــورش درباره برجــام، پردهبرداري ميکند. اگر تيلرســون دو بار، يک بار در ارديبهشت و يک بار در تير پايبنــدي ايران به برجام را تأييد کرده، برخي از رسانهها خبر دادند ترامپ هيئتي را در کاخ سفيد مسئول دستيابي به اين نتيجه کرده که تا پاييز، پايبندنبودن ايران به برجام را ثابت کند. ترامپ دو هفته گذشــته براي بار دوم پايبنــدي ايــران به برجام را تأييد کــرد؛ اما اخيرا در مصاحبهاي گفته اين کار را براي دور بعد انجام نميدهد. تيلرســون تاکنون موافــق برجام بــوده؛ او در ۱۸ آوريل نامهاي به رئيس مجلس نمايندگان، «پل رايان»، ارسال کرده و به اطاع کنگره رساند که ايران به تعهدات خود مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک پايبند مانده است يا در ۲9 ارديبهشت که اولين موعد اعام پايبندي ايران به برجام بود، در نامهاي اين را اعام کرد؛ ولي دونالد ترامپ در گزارش او دست برد و ادعاهايي درباره مسائل منطقه را به آن افزود. همين اختافات موجب شد زمزمههايي مبني بر خروج تيلرسون از کابينه ترامپ به گوش برسد؛ تيلرسون گزينه در خطر کابينه ترامپ است؛ اگرچه او در کنفرانس خبري روز سهشنبه خود گفته است ايران روح توافق هســتهاي را نقض ميکند؛ ولي آمريکا با متحدان خود همکاري ميکند تا مطمئن شود تهران اين توافق را کاما اجــرا خواهد کرد يا روابط خود را با دونالد ترامپ، «خــوب» توصيف کرد و گفت در بيان ديدگاههايش با او هيچ مشکلي ندارد.

واکنش اتحاديه اروپا به ترامپ

يکي از دلايلي که ترامپ خود را منتقد توافق برجام ميخواند، اين اســت که او فکر ميکند کســي که از اين توافق بهره ميبرد، اروپاست نه آمريکا؛ او اين گفته را در زمان امضاي توافق ايران با شرکت هواپيمايي «ايرباس» گفته بود. شــايد دليل ســکوت او براي توافــق ايران با شــرکت «بويينــگ» رقابت به نفع آمريکا باشــد. بعد از آمدن ترامپ به کاخ سفيد بارها فدريکا موگريني، مسئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا، از توافق برجام با عنوان «توافقي بينالمللي» دفاع ميکند که هيچ کشــوري به صورت يکطرفــه نميتواند دربــاره آن تصميم بگيرد. وقتي ترامپ روز چهارشنبه تحريمهاي جديد عليه ايران را امضا کرد، سخنگوي فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، از تعهد همه کشــورها به توافق برجام گفــت. «کاترين ري» گفت: «مــا همچنان ادامه انجام تعهدات طرفها در برجام را انتظار داريم».

رئيس کميسيون اروپا واکنش نشان داد

اتحاديه اروپا به امضاي مصوبات اخير کنگره آمريکا از ســوی رئيسجمهوري اين کشــور که شــامل اعمال تحريمهايي عليه روســيه، ايران و کرهشــمالي ميشود، واکنش نشــان داد. به گزارش خبرگــزاري «رويترز»، به دنبــال امضاي تحريمهاي مصوب کنگــره آمريکا عليه ســه کشور ايران، روســيه و کرهشــمالي از سوی دونالد ترامپ، «ژان کلود يونکر»، رئيس کميسيون اروپا، نسبت بــه اين اقدام ابراز نگراني کرد. او گفت: «ما بايد از منافع اقتصادي خــود در برابر آمريکا دفاع کنيــم و اين کار را خواهيم کرد». بــه گفته يونکر، ايــن تحريمها ميتواند تأثيري منفي بر نهادهاي اروپايي ازجمله شــرکتهاي نفت و گاز داشته باشــد و اين موضوع بر منافع اتحاديه اروپا اثر دارد.

آمريکا ميخواهد ايران از برجام خارج شود

ايران بــه امضاي قانــون تحريمهــاي آمريکا عليه ايران، روسيه و کرهشمالي واکنش نشان داد. سيدعباس عراقچي، معاون وزير امــور خارجه ايران گفت: «هدف اصلــي آمريــکا از اعمــال ايــن تحريمها عليــه ايران، ازبينبــردن برجام اســت و ما نســبت بــه اين حرکت واکنش بسيار هوشمندانهاي خواهيم داشت ». عراقچي در گفتوگو با بخش خبري ساعت ۲۱ شبکه يک سيما گفت: «کاري کــه امروز ترامپ انجــام داد مورد انتظار بــود و طبيعي بود قانوني را که کنگــره تقريبا با اجماع تصويب کرده اســت، او امضا کنــد و دليل اين موضوع تلقياي اســت که در آمريکا نســبت بــه برجام و ايران وجــود دارد». بهرام قاســمي، ســخنگوي وزارت امور خارجه، هم به دنبال امضاي لايحه تحريمهاي مجالس ســنا و نمايندگان آمريکا عليه ايــران گفت: «جمهوري اســامي ايران در مقابل نقض برجام از ســوی آمريکا ســکوت اختيار نخواهد کرد و بهزودي سلسله اقدامات مقابلهاي کشــور از طريق مجلس شــوراي اســامي و دولت جمهوري اســامي ايران اعام خواهد شد... اما بيشــک جمهوري اســامي ايــران در دام توطئههاي مثلث شــوم استکبار - صهيونيســم و تروريسم وهابي نخواهد افتــاد ». علياکبر ولايتي، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم گفت: «متحــدان آمريــکا موافق اعمال تحريمهاي گســترده اقتصادي عليه ايران و روســيه نبــوده و درصدد مقابله با اين تحريمهاي بدون منطق هســتند و ايران پيروز اين ميدان خواهد بــود». مهمترين دغدغــه ترامپ، يافتن راهــي براي نقض برجام اســت؛ اگرچه مجبور اســت به آن توافق پايبند باشــد. گفتوگوي او با نخســتوزير اســتراليا، اين فرضيه را تأييد ميکند. وقتي نخستوزير اســتراليا به ترامپ ميگويد : «واضح است توافق برجام آنچه شما ميخواهيد نبوده است؛ اما شما به آن پايبند خواهيد بــود». ترامپ پاســخ ميدهد: «مــن چارهاي ندارم. من بايــد بگويم که چارهاي نــدارم جز اينکه به توافق رئيسجمهور قبل از خــودم احترام بگذارم. من فکر ميکنم اين يک توافق وحشــتناک اســت؛ توافقي مضمحلکننده که مــن هرگز آن را امضا نميکردم. اين يک شرمساري براي آمريکاست .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.