آمريکا به کشورهايي حمله کرده که از نظر نظامي ضعيف بودند

Shargh - - سیاست -

خانه ملت:

رئيس مجلس شــوراي اســامي گفت: ساح هستهاي براي هر کشوري مضر است و جمهوري اســامي از انرژي صلحآميز هستهاي دفــاع ميکنــد. علــي لاريجانــي روز جمعه در ديداري که با «کيم يونگ نام»، رئيس مجمع عالي خلق کرهشمالي داشــت، اين مطلب را بيان کرد. رئيس مجلس شــوراي اســامي افزود: آشفتگي جهان بــه نفع هيچ کشــوري نيســت و به همه آسيب ميرســاند، برقراري صلح و امنيت جهاني مهمترين دســتاورد دولتها براي تاشهايشــان اســت. لاريجاني تصريــح کرد: پايداري شــما در مقابــل زورگوييهاي آمريکا قابل تقدير اســت و اميدوارم که هرچه سريعتر صلح و امنيت در دنيا برقرار شود و کشورهايي که به دنبال قدرتطلبي بر ســاير کشورها هستند، متوجه شــوند از اين راه به جايي نخواهند رســيد. رئيس مجلس شوراي اســامي گفت: ما از انرژي صلحآميز هســتهاي دفــاع ميکنيم؛ اما ســاح هســتهاي را براي هر کشوري و براي امنيت جهان مضر ميدانيم.

خوشحالم با مسئولان کشوري ديدار ميکنم که دشمن مشترکي داريم

«کيم يونگ نام» که براي شــرکت در مراســم تحليف رئيسجمهوري به کشــورمان سفر کرده است؛ همچنين در اين ديدار اظهار کرد: اين دومين سفر من به ايران است و خوشحالم که با مسئولان کشوري ديدار ميکنم که دشمن مشترکي داريم.

اين مقام کرهشــمالي، يادآور شــد: جمهوري اســامي ايران اعام کرده است که هيچ مجوزي براي ساخت و شــليک موشک لازم نيست و ما از اين موضع قاطعانه شما حمايت ميکنيم.

رئيس مجمــع عالي خلق کرهشــمالي گفت: زمان و تاريخ ميگذرد و عوض ميشود؛ اما دشمن مشــترک ما بههيچوجه عوض نميشود و آمريکا همچنان به زورگوييهاي خود ادامه ميدهد.

او تصريــح کرد: مــا خواهان اين هســتيم که سطح روابط خود را بهويژه در جنبش عدم تعهد و در ســطح بينالمللي افزايش دهيــم؛ زيرا اين روابط به نفع ملت دو کشــور اســت و من تاش دارم که در اين سفر با مقامات جمهوري اسامي ايران دراينباره مذاکرات جدي داشته باشم.

رئيس مجمع عالي خلق کرهشمالي تأکيد کرد: کشورها سرنوشــت خود را با تکيه بر قدرت خود ميســازند و هيچ دولتي نبايد اســير زيادهخواهي دولتهاي قدرتطلب ديگر شود؛ زيرا ثابت شده که آمريکا به کشــورهايي حمله کرده است که از نظر قدرت نظامي ضعيف بودهاند.

او افــزود: مــا خواهان صلح هســتيم؛ ولي از منافع کشــور خود حتــي يک قدم عقبنشــيني نخواهيم کرد و تا وقتي که آمريکا دست از سياست خصمانه خــود برندارد و بــه تهديدهايش ادامه دهــد، ما هم تندتر با آمريکا برخورد خواهيم کرد. رئيس مجمع عالي خلق کرهشــمالي تأکيد کرد: اگر الان جلوي زيادهخواهي آمريکا و کشــورهاي سلطهگر گرفته نشود، اين زيادهخواهي مانند آتش دامنگير کشورهاي بيشتري خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.