سهم آن 24 ميليون نفر

Shargh - - سیاست -

حســن روحاني امروز ميهمان مجلس بوده و جشن تحليف او به راه اســت؛ گلهها اما فراوان. نمايندگان اصاحطلب بهارســتان از چرخــش برخي تصميمها بر مــدار يکي، دو نفر گلهمندنــد؛ اينکه کابينه پيشــنهادي تا چه ميــزان برآيند رأي آن ۲4 ميليون اســت. نامها يکي پس از ديگري تکرار ميشود. برخي نميخواهند به اسامي اشاره کنند و برخي ديگر ابايي ندارند از اينکه اســامي برخي را بياورند و تأثير تصميمهاي امروزشان را بر منافع ملي کشــور گوشزد کنند. تصميمشــان در انتخابها و انتصابهايي که امروز شــايد اتفاق چندان در خور اهميتي به نظــر نيايد؛ اما فرداروز بدون ترديد ميتواند آثار خود را به نمايش بگذارد؛ فرداروزي که دوباره وقت دعوت مردم پاي صندوقهاي رأي فرا برســد. اســامي تکرار ميشود؛ بيش از همه محمود واعظي، وزير ارتباطات دولت روحاني و عضو حزب اعتدال و توسعه، مورد نقد نمايندگان است و اسامي محمدباقر نوبخت و محمد نهاونديان نيز دنبال آن به گوش ميرســد. روي نام عبدالرضا رحمانيفضلي نيز زياد مکث ميشود. برخي از احتمال معرفي دوباره او به عنوان وزير کشور متعجباند و درعينحال رأي به او را به تصميم نهايي فراکسيون اميد محول ميکنند.حالا امروز آنطور که برخي نمايندگان گفتهاند، روحاني فهرست کابينه پيشنهادي را به مجلس ارائه خواهد کرد. فهرستي که در آن نام هيچ زني به عنوان وزير پيشنهادي مطرح نيست؛ ماجرايي که گله نمايندگان و فعالان زنان را به دنبال داشته است؛ تاجاييکه آذر منصوري، فعال سياسي اصاحطلب، در توييترش نوشــته: «موگريني ميهمان ويژه مراسم تحليف است. ممکن است سؤال کند کابينه ۲٤ميليونی چرا وزير زن ندارد؟ پاسخ احتمالی چيست؟».

گله نمايندگان از مرکزيت اتاقهای فکر 2، 3نفره

از اينها گذشته، نمايندگان اين سؤال را مطرح کردهاند که آن ۲4ميليوني که ساعتها در صف رأي ايستادند و رأي دادند، حالا منتظرند تا افرادي در کابينه جديد حســن روحاني قرار بگيرند که تا حدودي با خواســتههاي آنان همسو باشند. عبدالرضا هاشمزايي، نماينده اصاحطلب تهران، تأکيد دارد: «خودتان ميدانيد که رأيدادن اين بار با مکافات زيادي همراه شــد. مردم ساعتها در گرما در صف ايســتادند و رأي دادند. پيامشان مشخص است. نقدها نيز پنهان نيســت. شايد يکي از نخستين نقدها، نه به وزرايي است که انتصابهاي آنها موجب شــد تا برگزاري همين انتخابات با هزار اما و اگر مواجه شده و امکان ثبت رأي از خيليها گرفته شد». طيبه سياوشي، از زنان اصاحطلب مجلس دهم، به «شرق» ميگويد : «بههرحال جستهوگريخته خبرهايي ميرسد. اينکه اتاق فکر نزديک به آقاي روحاني محدود به دو، سه نفر شود، کار جالبي نبوده و با روندهاي دموکراتيک ســازگار نيســت. دايره بسته شايد براي بستن کابينه امروز و فردا جواب بدهد؛ اما در طولانيمدت خسران بزرگی براي منافع ملي، اعتماد مردم و ســرمايه اجتماعي شکل گرفته حول رئيسجمهوري منتخب خواهد بود .»

به هوش سياسي آقاي روحاني باور داريم

قاســم ميرزايينيکو، نماينــده اصاحطلب دماوند، نيــز تأکيد دارد محدودشدن حلقه مشاوران روحاني به چند نفر محدود، تجربه سياسي خوبي براي شخص حسن روحاني نخواهد بود. او کمي صريحتر ميشود و به اســامي حلقه نزديک مشــاوران روحاني اشاره دارد؛ از نهاونديان و نوبخت گرفته تا آقاي واعظي. به گفته ميرزايينيکو «شايســته نيســت تصميمگيريها طوري باشد که ســطح نارضايتي در ميان اصاحطلبان به اين ميزان برســد و مدام رســانههاي در اختيــار اصولگرايان، بر طبل سهمخواهي اصاحطلبان بکوبند و ماجرا به شکل ديگري روايت شود. البته خوشــبختانه هوش سياســي آقاي روحاني بالاتر از اين اســت که بخواهند آينده سياسي خودشــان را فداي نزديکي حلقه دوستان قديم کنند». پروانه سلحشــوري، رئيس فراکســيون زنان مجلس، نيز در نقد کابينه بدون وزير زن به «شــرق» گفته: «روا نيست اعتماد زنان و حضور حداکثــري آنها پاي صندوق رأي، در نهايت به وضعيتي بينجامد که نام هيچ زني به عنوان وزير مطرح نباشــد. زنــان توانمند در قدوقامت وزير کم نداريم». در همين راســتا، فاطمه ســعيدي نيز يک بار ديگر به ارائه نامه حمايت ۱۵7 نماينده مجلس از انتصاب وزير زن در کابينه به حسن روحاني اشاره دارد.

برچسبسهمخواهيبهاصلاحطلبان

عليرضا رحيمي نيز دل خوشي از گپوگفتها پيرامون کابينه ندارد. نقدش اين اســت که: «تا همين جاي کار هم اسامي مطرحشده نشان از حضــور و تأثير برخي چهرههاي محدود و معدود دارد و بهتر آن اســت که تا دير نشده، اين حلقه محدود مشاوران تغيير کند». او اينطور ادامه ميدهد: «فکر ميکرديم ايشان دايره مشاوراني دارند که ما ميتوانيم با اينها مشورت کنيم و نظراتمان را از طريق اين مشاوران به آقاي روحاني برسانيم؛ اما متأسفانه به لحاظ تعداد، دايره مشاوران بسيار محدود بوده و نظرات و مشــورتها از جناج اصاحطلب بسيار کم شنيده ميشود و اصاحطلبان متهم به سهمخواهي ميشوند؛ درحاليکه ما هم پابهپاي آنها تاش کردهايم و حالا کمتر صداي ما به گوش ميرسد.»

جلسه نامزد يک وزارتخانه با نهاونديان بهجاي روحاني

يکي از نمايندگاني که نميخواهد نامي از او برده شود، به تجربه حضور يکي از نامزدهاي وزارت نيرو براي گپوگفتهاي ابتدايي اشــاره دارد. گويا بهجاي حســن روحاني، او موفق به ديدار نهاونديان ميشود و در آن جلسه نکاتي مطرح ميشود که بعدتر به صورت ناقص به گوش روحاني ميرسد. اين نماينده تأکيد دارد وقتي چهرههاي توانمند و مدبر در حوزه مديريت نيرو و آب به خاطر برخي سهلانگاريها از فهرست افراد مدنظر براي وزارتخانه کنار گذاشته ميشوند، اين تصميم يک خسران ملي به شمار ميآيد و صرفا يک خطاي ساده در انتقال مفهومها نيست. يک نماينده ديگر نيز که ترجيح ميدهد اســمي از او در گــزارش نيايد به فرايند ديدارها با اســتاندار تهران اشــاره کرده و اينکه نمايندگان تهران به ســختي ميتوانند با ايشــان ديدار داشته باشــند. رحيمي نيز در ادامه ميگويد «من اين را متوجه ميشوم که همه مديران ارشــد دايره مشخص و اتاق فکر و مشــورتي دارند ولي اين را نميفهمم که اينها به يکي، دو نفر محدود شــود و اينکه همفکران ديگري هم در کنار ايشــان در بازه انتخابات رياستجمهوري بودهاند. اصاحطلبان در آوردن مردم پاي صندوق نقش مؤثري ايفا کردهاند و روا نيســت حالا از مشورت آنها بهره کافي گرفته نشود.»

مورد خاص آقاي نهاونديان

غامرضا حيدري، از نمايندگان اصاحطلب باســابقه فهرســت اميد در تهران، است. به «شرق» ميگويد «والا شنيدههاي ما اين را ميگويد و خبرها چندان مساعد نيست، اما اميدوارم آقاي روحاني هوشمندتر از اين باشــد که در هر حال افرادي را که دربارهشان اينطور حرف و حديثها هســت به عنوان فرد نزديک به ايشان نمايانده شــوند». حيدري که به هنگام انتخابات هيئترئيسه به طور مستقيم به نام واعظي و لابيهاي پشــت پرده او اشــاره کرده بود، حــالا يکباره ديگر به «شــرق» ميگويد «استنباط من اين است که – اميدوارم درست نباشد- ايشان اگر بخواهد خيلي نزديک به آقاي روحاني نمايانده بشوند، حاشيههاي زيادي ايجاد ميکننــد. درهرحال، واعظي و نهاودنيان به عنــوان يکي از نزديکترين افراد در تصميمگيريها در چينش کابينه هســتند، که اين خوب نيست، نه براي اين عزيزان و نه براي شخص رئيسجمهوري. قطعا با اين منوال براي روحاني حاشــيه زيادي ايجاد خواهد شــد». عبدالرضا هاشمزايي، رئيس ســني مجلس نيــز، به «شــرق» ميگويد «اينکه دو، ســه نفر از نزديــکان رئيسجمهوري بيش از خيل ديگر چهرههاي سياســي امکان نفوذ دارند، اتفاق خوشي نيست. براي نمونه، لابيهاي آقاي واعظي به هنگام چيدمان هيئترئيسه مجلس صداي نمايندگان فراکسيون اميد را درآورد و همه شاکي بودند که اين روال يعني چه؟»

اميدوارم واعظي مسئول دفتر روحاني نشود

حيدري نيز درباره نقش نهاونديان در چينش کابينه ميگويد «ايشان بــه عنوان رئيسدفتــر رئيسجمهوري عمل ميکــرد و قريب به اتفاق شنيدههاي ما اين بود که ايشان رابط خوبي براي رئيسجمهوري نبود و خودش يک پا نقش رئيسجمهوري داشت و گويي براي ديدار با ايشان }آنطور که شنيديم{ بايد از رئيسجمهوري وقت گرفته ميشد!»

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.