انتخاب نماينده دبيران کل احزاب در کميسيون ماده ۱۰ در ۲۶ مرداد

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

جلسه انتخاب نماينده دبيران کل احزاب در کميســيون ماده ۱۰ قانــون فعاليت احزاب به دليــل به حد نصاب نرســيدن، لغو و بــه روز ۲۶ مرداد موکول شد.

دبير کميســيون مــاده ۱۰ احــزاب گفت: ۲47 حزب ملي- استاني، ۸۲ حزب استاني و ۱۶۵ حزب ملي داريم که براســاس مصوبهاي که داشــتيم، دوســوم اعضاي دبيــران کل بايد براي رســميت جلســه حضور مييافتند؛ اما با توجــه اينکه بايد ۱۰7 دبير کل احزاب حضور يابند تا جلســه به حد نصاب برسد، با حضور ۵۰ حزب هم جلسه به حد نصاب نرسيد.

محمدامين رضازاده با بيان اينکه برخي احزاب در بين خود بر ســر دبيرکلي اختاف دارند، ادامه داد: اينکه بيان ميشــود تصويب شده که با نامه کتبــي حزب حضور يابند، به خاطر اين اســت که ايــن اختاف بر ســر دبيرکلــي وجــود دارد و در کميســيون ماده ۱۰ احزاب تصميم گرفته شد که به اين شکل باشد. اميدواريم احزاب از فرصتي که در کشور فراهم شده اســت، استفاده کنند. قانون جديد احزاب نقاط قوت و البته اشکالاتي دارد که بايد به کمک احزاب و تشــکلها اصاح شود؛ اما يکي از نقاط قوت آن اين اســت که براي اولين بار دو نفر از احزاب در مرجع تصميمگيري مربوط به صدور مجوز تأسيس احزاب تجمع و راهپيماييها و نظارت بر احزاب حضور پيدا کنند.

او گفت: کميسيون ماده ۱۰ احزاب کميسيوني فرابخشي است که از دو نفر نماينده قوه قضائيه، دو نماينده مجلس شــوراي اسامي، يک نماينده وزارت کشــور که معاون سياسي بهعنوان رئيس کميســيون مــاده ۱۰ احــزاب حضــور دارند و دو نماينده از احزاب هســتند که بايــد احزاب از اين فرصت قانوني بهعنوان قدم اول اســتفاده کنند. يکي از نقــاط قوت آن براي احزاب بحث حمايت مالي از احزاب اســت؛ بههميندليل بايد فعاليت بيشتري داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.