امامیکاشانی: مسئولان تسليم دشمن نشوند

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

آيتالله امامیکاشانی در خطبه دوم نماز جمعه ديــروز تهران با بيان اينکه در مراســم تنفيذ رئيسجمهوری، رهبری به نکات ارزشــمندی اشاره کردند، اظهار کــرد: رهبری بر حل مشــکات مردم تأکيد داشتند. در نظام اســامی ما خدمت به مردم خيلی ارزش داشته و ثواب دارد. وی افزود: مسئولان برای حل مســائل اقتصادی و فرهنگی همت کنند. نفوذ دشمن را بفهمند و تســليم آنها نشوند. توجه به اين مسائل کشــور را حفظ میکند. امامیکاشانی با اشــاره به اينکه مقام و مسئوليت در کشور افتخار است، اظهار کرد: مسئوليت در کشور اسامی با چنين مردم بزرگوار، شــجاع و بابصيرتــی که پای صندوق رأی حماســه مــی آفرينند، افتخار داشــته و ثواب و ارزش دارد. رهبری در جلســه تنفيذ اشاره کردند که مســئولان توکل داشــته و گرفتاریهای مردم را حل کنند. خدمتکردن به اين مــردم خيلی ارزش دارد. ايران کشــور امام زمان )عج( اســت و همواره مورد توجه ائمه بوده است؛ بنابراين خدمت در اين کشور برای تمام مسئولان عبادت است. او تأکيد کرد: پيش از انقاب دشــمن امنيت و ســکوت گورستانی برای کشــور ما میخواســت و دنبال اين نبود که جوانان ما رشــد و حرکت داشته باشند. آنها برای کشورهای اســامی چنين چيزی میخواهند تا فرهنگ و ثروت آنها را بگيرند؛ امام خمينی )ره( در اين کشور تحولی ايجــاد کــرد؛ بنابراين اکنــون دشــمن همانطورکه رهبری فرمودند برای يک آزمايش علمی موشــکی هم سروصدا راه انداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.