آخرين وضعيت پرونده تخلفات انتخاباتي

Shargh - - سیاست -

ميــزان:

دادســتان کل کشــور دربــاره آخرين وضعيــت پروندههاي تخلفــات انتخاباتي گفت: در اين زمينه براي برخي از مقامات کيفرخواســت صادر شــده و اخيــرا تعدادي از ايــن پروندهها با کيفرخواســت به دادگاه رفته تا محاکمه صورت گيــرد و تعييــن مجازات شــود. حجتالاســام منتظري، با اشــاره به ورود جــدي قوه قضائيه به مســئله فيشهاي حقوقي افــزود: در اين زمينه، هيئتي به دستور رياست قوه قضائيه در دادستاني کل کشــور تشکيل شــد و موضوع را بررسي کرد. مطابق بــا بررســيها، برخي از ايــن حقوقهاي نجومي بر اســاس بعضی مقــررات، آييننامهها و بخشنامههايــي بود که دولت يــا هيئتامناي دانشــگاهها تعيين کرده بودند کــه برخي از اينها عنــوان جــرم دارد و برخي ندارد که با رســيدگي دســتگاه قضا بخشــی اعظم از ايــن حقوقها به بيتالمال بازگشــت و آن تعــدادي که جرم بود، رسيدگي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.