نامه آيتالله شاهآبادي به رئيسجمهور

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

آيتالله شاهآبادي، عضو مجلس خبرگان رهبري، در نامهاي به منتخب ملت از او خواســت با حضور در مناطق محروم کشــور باعث دلگرمي مــردم شــود و با توجه بــه تجربيــات دولتها و حکومتهاى قبل و حســن و قبح اعمالشــان، راه صحيح را انتخاب کند تــا در پايان دوره، نام نيکی از خود در تاريخ کشــور برجاي بگذارد. در اين نامه همچنين، آمده اســت: دولت محترم ميتواند به همراهي قواي ديگــر و حوزههاي علميه زمينه را براي مطلوب کردن فريضه مظلوم امر به معروف و نهي از منکر در جامعه فراهم کند، به نحوي که مردم از موهبات آن برخوردار شده و خود، خواهان گسترش آن شــوند. فريضهاي که قرآن کريم آن را موجــب برتري امت پيامبر اکــرم صليالله عليه و آلهوسلم از ساير امم شــمرده است. چه بهتر که اين افتخار به نام دولت شما نوشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.