گزارش علل ممانعت از سخنراني مطهري در مشهد

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

نمايندگان مجلس شــوراي اســامي که پس از دو هفته تعطيات، روز شــنبه ۱4 مردادماه برای برگزاري مراســم تحليف رياستجمهوري از ســاعت ۱7 تشکيل جلســه ميدهند، در روزهاي سهشــنبه و چهارشــنبه اين هفته نيز بنا بر روال کار عادي مجلس بهصورت علني تشکيل جلسه ميدهند. در دستور کار اين هفته مجلس، چندين موضوع از جمله قرائت گــزارش مربوط به علل ممانعــت از برگزاري ســخنراني علــي مطهري، نايبرئيس مجلس شــوراي اســامي، در مشهد در صحن علني مجلس و همچنين بررســي طرح يکفوريتي الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.