آیساتی ناخستنی نبدستور ار ب قاردرسکدزررگ تاریتنانهادقم شفاتییشهان ااسلامیقرار گرفت

Shargh - - اقتصاد -

شرق: قرار است آســتان قدس رضوی، اطلاعات عملکرد اقتصادی خود را تا پایان شــهریورماه آماده کرده و به اطلاع عموم برساند. این گام رو به جلو که از سوی این آســتان برای شــفافیت عملکرد پیگیری میشود، در حالی حائز اهمیت اســت که بارها از سوی منتقدان، آســتان قدس رضوی، برای عدم پرداخت مالیات، مورد نقد قرار گرفته بود. چنانچه در گیرودار مناظرات ریاســتجمهوری، حســن روحانی، رقیب انتخاباتی حجتالاسلام رئیسی، تولیت آســتان قدس رضوی، در جمع حامیان خود در ســخنانی با کنایه به حجتالاسلام رئیســی، گفته بود: «میگویند مالیات بدهید، اما کسی نیست بگوید در آنجایی که شما مدیریت میکنید، آیا تاکنون مالیات دادهاید؟» البته آستان قدس رضوی هم دلایل خود را مطرح میکرد.

حجتالاســلام رئیســی در یکی از مصاحبههای خود پــس از بیان این ســخنان از سوی حسن روحانی، گفت: «حدود 3۰ سال پیش و در سالهای ابتدایی انقلاب، مرحوم واعظطبســی، تولیت ســابق آستان قدس در همین رابطه شــرحی برای حضرت امام)ره( نوشــتند مبنیبــر اینکه تمام اقتصاد این مکان بر دو پایه نذر و وقف اســت؛ یعنی تمام گردش اقتصادی آســتان ریشــهاش یکی از ایــن دو مورد اســت». به گفته او، آســتان قدس رضوی چهاربرابر مالیات ممکن به فقرا کمک کرده است.

هرچند در همان گیرودار، رئیس ســازمان امــور مالیاتی هم وارد میدان شــد و در نامهای خطاب به حجتالاسلام رئیســی به سخنان مقام معظم رهبری اســتناد کرده بود. به گفته سیدکامل تقوینژاد: «مقام معظم رهبری درخصوص معافیت مالیاتی آســتان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات وابســته اشــاره به این مهم میکند که معافیت آستان شــامل مالیاتهای تکلیفــی و مالیات بر ارزش افزوده نمیشــود». در همان زمان رئیســی هم پاســخ داد: «من از زمان آمدن به آســتان قدس، بــرای مقام معظم رهبری نامه نوشــتم که تکلیف شــرعی در این موضوع چیســت، ایشــان فرمودند همــان که نظر امام لحاظ شــود، بهعلاوه آنکه دو مالیــات ارزش افزوده و مالیات تکلیفی نیز پرداخت شــود. ما در آســتان قدس، مانند همه جاهای دیگــر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنیم و حتی ســه، الی چهاربرابر مالیات پرداختی به فقرای سراســر کشور کمک میکنیم و برای آنها مسکن تهیه میکنیم، طعام به آنها میدهیم». حالا قائممقام تولیت آســتان قدس رضوی در مورد فعالیتهای اقتصادی آستان قدس رضوی توضیحاتی داده اســت. به گزارش تســنیم، مرتضی بختیاری، قائممقام تولیت آستان قدس رضوی، در مــورد نظارت بــر فعالیتهای اقتصادی آســتان قدس رضوی گفت: قبل از اینکه تولیت آستان به دست آیتالله رئیسی باشد، یک سیستم نظارتی قوی از داخل خود آســتان وجود داشت، اما آیتالله رئیسی دستور دادند که نهادهای نظارتی بیرونی نیز باید وارد شــوند تا شک و شبههای در فعالیتهای اقتصادی این آستان وجود نداشته باشد.

قائممقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه تمامي موقوفات قرار است در سیستمی گذاشته شود و در آن به مردم گزارش شود که هر موقوفه چقدر درآمد دارد و نیت واقف آنچه بوده اســت و اکنون آن درآمد در چه موردی صرف شــده اســت که این اطلاعات تا آخر شهریور کامل میشود و ســپس در یک سیســتمی قرار داده خواهد شــد تا عموم مردم از آن مطلع شوند. بختیاری با بیان اینکه طلب آستان قدس از دولت چقدر است، گفت: تا اواخر ســال 1395؛ ســههزارو 45۰ میلیارد تومان دولت به آستان قدس بدهکار بود که این باعث دغدغه تولیت و مســئولان آســتان شــده است و دولــت نیز باید این مطالبات را غیر از مطالبات دیگر بداند، چراکه دغدغه آن وجود دارد که نیت واقفان در مورد وقف خود عملیاتی شود.

بختیاری با اشــاره به پیشــرفتهایی که شــرکتهای عمرانی آســتان کردهانــد، گفــت: بهعنواننمونه اکنون تــوان و قــدرت آن را دارند که این شــرکتها طرحهایی همچون راهآهن زاهــدان- بیرجند- طبس را برعهده بگیرند و به نحو احسن آن را عملیاتی کنند.

وی در پاســخ به بحث مالیاتهای آســتان قدس که زیاد به آن پرداخته میشــود، گفت: مالیات داراییها مربوط به موقوفات نمیشود؛ مثلا اکنون قانونی که وجود دارد بین دو شــرکت موقوفه و شــرکت خصوصی، شرکت موقوفه مالیات ندارد و این یک حکم شرعی است که قانونا و شرعا نمیتوان از موقوفه مالیــات دریافت کرد و باید صددرصد آن در راســتای نظر واقف خرج شود. این یک حکم قانونی و شرعی است که امام خمینی)ره( هم بیان کردهانــد و مقام معظم رهبری نیز آن را تأییــد کردند، اما بحثی که در مورد آستان قدس مطرح اســت این است که برای اینکه قدرت رقابتپذیری بین شرکتهای اقتصادی وجود داشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای موقوفه آســتان قدس رضوی اعمال شــود و آن در مسیر نظر موقوفه خرج شــود که اکنون نیز با هماهنگی بانک مرکزی حســابی ایجاد شــده است و مالیاتهایی که از شــرکتهای آستان گرفته میشود در مسیر همان موردی که واقف خواسته است خرج میشود یا اگر مطلق باشد خرج توسعه آستان قدس میشــود که در ســال 1395 نیز 53 میلیارد تومان از این مالیاتها به دولت پرداخت و سپس بر اساس نیت واقفان خرج شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.