نه مگر انتظارِ عمل به وعدهها «حق مردم است»!

Shargh - - اقتصاد -

اما نکته پرسشبرانگیز این است که جناب دکتر روحانــی، حتی معاونت امور زنــان و خانواده را نیز مکلــف به اجرای برخی از ایــن وعدهها، که یکی از آنها به نظر ایشان بازنگری این باور ایشان است که: «فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه نیاز به بازنگری دارد و ما از حوزههای علمیه تقاضا میکنیم کــه به اصل زمان و مکان توجه بیشــتری بکننــد»، نکردند! یکی از دریچههــای امیدی که از ســوی دکتر روحانی در زمان انتخابات دوره یازدهم ریاستجمهوری به روی زنان باز شد، همین موضوع بازنگری فقه اسلامی از سوی حوزههای علمیه بود؛ موضوعی که شــاید بیش از 15 ســال است که من بهعنوان نواندیش دینی و کنشــگر حقــوق برابر و عادلانه زنان، در بسیاری از مقالات و سخنرانیهای داخــل و خارج ایران به آن اشــاره کرده و درباره آن نوشته و نیز حتی مورد بیمهری و سوءنقدهایی هم قرار گرفتهام )بســیاری از این مقالات در ســایتها موجود اســت( .امروز مراســم تحلیف جناب دکتر روحانی برای دور دوم ریاستجمهوری و آغاز به کار دولت دوازدهم در جمهوری اســلامی ایران برگزار میشود؛ دولتي که پایه و اصول اولیهاش «توحید» و «عدالت» است؛ اما، با توجه به خبرهای گوناگونی که در این دو، ســه مــاه اخیر، چه از ســوی زنان و مردان در دولت، چه از سوی وسایل ارتباط جمعی )میدیا( و چه از سوی برخی کنشگران حوزه حقوق زنان منتشر شــده، هیچ زنی بهعنوان وزیر در دولت دوازدهم برگزیده نشده است. گرچه اگر هم این کار از سوی هر دولتی انجام میشد، هیچ تضمینی برای رسیدن زنان به حقوق حقه برابر و عادلانهشان نبود و تنها نقش «مســکن» میداشت؛ زیرا تا زمانی که تغییری اساســی و بنیادین در قوانین حقوق زنان و دســتیابی آنان به حقوق اساسيشان در جمهوری اســلامی ایــران صورت نگیــرد، رســیدن به همه پستها و مقامهای اجرائی و فرهنگی و اقتصادی و هنری و سیاســی و... تنها دلخوشــی کوتاهمدتی است برای آنان که به جای درمان، به تسکین قانع هســتند. زنان در پی رسیدن به حقوق حقه برابر و عادلانهای هستند که در «اسلام» از آنها دریغ نشده اســت؛ اما متأســفانه به دلایل مختلــف از عرصه عمومی کنار نهاده شــدهاند؛ درحالیکه بســیاری از کنشــگران حقوق زنان، ازجمله خود من، بر این باورند که «فقه» و قوانین فقهی نباید تکجنسی و تکزبانــی و آن هم با دانش و خرد و احســاس و دیگر مؤلفههای «مردانه» تفسیر و تأویل شود؛ بلکه لازم است این بررســی و خوانش و تفسیر و تأویل همزمــان توأم با دانش و خرد و احســاس و دیگر مؤلفههای «زنانــه»، یعنی تجمیع خرد و دانش و دیگر مؤلفههای این هر دو جنس و به عبارتی دیگر «فراجنسی» صورت بگیرد.

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.