این کابینه روحانی است؟

Shargh - - اقتصاد -

روحانی اما از این قاعده مستثنا است. او میتواند با شــرکت در بازیِ منطق استراتژیک در آن جذب یا هضم یا با آن همسو شود. دور از انتظار نیست که در این مواجهه او گاه دست بالا را داشته باشد و موجب تغییر در این فرایند شود.دولت دوازدهم بیش از آنکه درصدد اقناع مردم و پاسخگویی به ماشین میل آنان باشد، ماشین دولت است. ماشین دولتی که بیش از هرچیز به خودش میاندیشــد. کابینه این دولت نیز، کابینهای خواهد بود که این ماشــین برای ســهولت در کارهایش برگزیده اســت. کابینــهای که وزرایش بیشباهت به خود روحانی نیستند؛ وزرای برخاسته از منطق اســتراتژیک که بیشــترین همسویی را با آن دارند و هرگز درصدد ساختارشــکنی یا بدعتگذاری در این فرایند نیســتند. این کابینــه با اهداف روحانی سازگارتر است، زیرا او در دوره دوم دنبال حل مسائل اقتصادی و اجتماعی در چارچوب نهادهای رسمی و همسویی با آنان است. شــاید آنچه ذهن روحانی را مشــغول کرده، بازگشت به شخصیت حقیقیاش است؛ روحانیِ سازگار با منطق استراتژیک، با وزرایی که موجب فرســایش ماشین دولت نمیشوند، گیرم برخی از این وزرا کاریزماتیک باشــند و خود را وامدار جناحهایی کــه دولت را برکشــیدهاند بدانند. ملاک روحانی، حســن روحانی اســت. اگر او میتواند در رأس ماشین دولت قرار بگیرد و آن اندازه مشروعیت داشــته باشــد که با رأی بالایی رئیسجمهور شود، چرا وزرایش نتوانند. آن استدلالی که پسِ پشت این کابینه اســت، ایجاد امنیت و ثبــات در نظم موجود اســت و وزرای تازهوارد بیشــتر به ایــن کار میآیند. کابینــه روحانــی بیــش از هرچیز بیانگر آن اســت که حســن روحانی قصــد دارد آینده سیاســی خود را بســازد ازاینرو او نو به نو باید خــودش را در این سیاست تثبیت کند. کارایی او و دولتش نیز از این به بعد با همین شــیوه سیاستورزی گره خورده است. روحانیای که سیاست نورزد به چه ارزد!

اینک دولت روحانی به مرحلهای رسیده که ناگزیر اســت با برخی واقعیتهای تلخ روبهرو شود، اگرچه اصلاحطلبــان همچنان از دولتــش حمایت خواهند کــرد و اصولگرایان معتدل نیز بیش از گذشــته به او نزدیــک خواهند شــد، نمیتوان توقع زیــادی از آنان داشت. روحانی هرچه بهســوی آینده گام برمیدارد، این اتحادها و ائتلافها شکنندهتر میشود. این سؤال اساســی در حال شــکلگیری اســت که آیا روحانی آمادگی تنهاماندن را دارد یا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.