قدرداني وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیرعامل بانک رفاه

Shargh - - اقتصاد -

آقاي محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجــارت، با اهداي لوح ســپاس، از دکترمحمدعلي ســهماني مدیرعامل بانک رفاه، به دلیل حضور فعال در کارگروه ملي تســهیل و رفع موانع تولید قدرداني کرد. در جلســهاي که به همین منظور نهم مردادماه سالجاري و با حضور تني چند از مسئولان عاليرتبه وزارت صنعــت، معدن و تجارت برگزار شــد، ضمن اهداي لوح سپاس وزیر به دکتر سهماني، از حضور و حمایت بانک رفاه در عرصه اشتغال و تولید قدرداني و اظهار امیدواري شــد حمایتهــا و اقدامات فعال این بانک براي کمک به تولید و توســعه اشــتغال در ســالجاري نیز در سراسر کشــور و در همه استانها تداوم یابد. در این جلســه مســئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدرداني از نگاه حمایتي مدیرعامل، اعضــاي هیئتمدیره و ارکان اعتبــاري بانک رفاه در بخــش صنعــت و تولید، اظهــار کردنــد: بانک رفاه بهعنوان یکي از بانکهاي فعال در عرصه اقتصادي، نقــش پررنــگ و تأثیرگذاري در تحقق شــعار ســال جاري ایفا کرده اســت. بررســي علل رکــود یا توقف واحدهــاي تولیــدي و هماهنگي براي حل مشــکل، بررســي و پیگیري رفــع موانع مربوط به اشــتغال با هماهنگي سازمانهاي مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعي، بررسي و ارائه راهکار درخصوص اختلافات یا مشــکلات اجتماعي نیروي کار، بررســي اختلافات واحدهــاي تولیدي با دســتگاههاي اجرائي اســتاني از جمله ســازمان امــور مالیاتي و ارائــه راهکارهاي مناســب، کمــک بــه تســریع، تکمیــل و راهاندازي طرحهــاي نیمهتمام تولیدي و حمایــت و کمک به توســعه صادرات محصولات تولیدي استان از جمله وظایف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.